Bejelentkezés

2012.10.24 testületi ülés iskola, ingó, és ingatlanvagyon további működtetése tárgyban

2012 szeptember 26-ai testületi ülésen már tárgyalta a testület, az iskola további sorsát. 153/2012.(IX.26.) határozatában kifejezte szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó, és ingatlan Nkt. 76. §.-a szerinti működését képes vállalni.


Sajnos, a döntés megalapozottságához szükséges, az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények nem kerültek aláírásra, és kihirdetésre. Ez a törvény módosította volna a köznevelési törvényt is, amely a határidők tekintetében jelent változást.

 Szeptember 26-ai anyagból pár szám mire is vállal kötelezettséget a testület döntésével.

-         Szabó István Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzata 2012/ 19 256 000 Ft

-         Szabó István Általános Iskola önkormányzati többletjutatása 4 924 000 Ft

-         Szabó István Általános Iskola a működtetés átvállalása esetén az előző két  előirányzaton kívül, önkormányzatot terhelő kiadás előirányzott összege  37 716 000 Ft ( technikai személyzet munkáltatói kiadásai, dologi kiadások)

 Ezen kívül, az önkormányzati bevételek megnyirbálása miatt, közel 100 000 000 Ft kiesés várható, a 2013-as évre. De ez a szám sem végleges, a napokban bejelentett III. Matolcsy csomag még tartogathat meglepetéseket.

 A döntés, hogy az önkormányzat vállalja a működtetést, nem volt egyszerű, főként a finanszírozáshoz szükséges sarokszámok ismerete nélkül. A döntés napjáig nem állt rendelkezésre a törvény, ami szabályozza a működtetés feltételeit. Nem tudni a kormány ad e támogatást, ha igen mennyit, az Óvodára, az Iskolára, a közétkeztetésre, és úgy egészében az önkormányzat működtetésére mennyi forrást kap Cserszegtomaj, vagy bármely település az országban. A jelenleg befolyó bevételek, mekkora mértékben lesznek korlátozva, még az sem tisztázott, helyi adók, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában. Ezeket a szempontokat figyelembe véve, egy lelki döntést hoztunk, és nem gazdaságpolitikait.

 Én személy szerint bízom benne, hogy a bevételeinkből működtetni tudjuk az iskolát, és az elvonások is ésszerű határokon belül maradnak.

 A testület döntésében a működtetést vállalta, az önkormányzat saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre nézve.


Jogszabály teljes szövege:

(3) Az Nkt. 74. § (4)-(6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül.

(5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja - a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást.

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani. A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétől számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.”