Bejelentkezés

2012. november 8-i soros testületi ülés 2. rész

2012. Október 31-ei soros testületi ülés, ami November 8-án lett megtartva.

Címszavak a második részből:

Állattartás, Dr. Bakonyi Károly utca, új rendőrkapitány, rendezési terv, pénzügyi tárgyú adatszolgáltatás, közművelődési munkaterv, "Dálnoki Napok"-on részt vevő küldöttség költségei


Második részben taglalt napirendi pontok:

-         2. Közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása.

-         3. Az állattartásról szóló 20/2005.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

-         4. 2013. évi belső ellenőrzési terv.

-         5. Szabó István Általános iskola feladatainak ellátását biztosító ingó és ingatlanvagyon további működtetése. (3. tárgyalás e témában)

-         6. Elszámolás a Rezi Napközi Otthonos Óvodát fenntartó intézményi társulás 2012. augusztus 31-ig felmerült kiadásairól, és bevételeiről.

-         7. Barlang utca Rezi út és iskola utca közötti terület szakaszának elnevezése Dr. Bakonyi Károly utcára.

-         8. Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.

-         9. Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez, jóváhagyás kérése.

-         10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Módosított Társulási Megállapodásnak jóváhagyása.

-         11. Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatának módosítása. (1 db projektor vásárlás)

-         12. Festetics György Zeneiskola AMI támogatása. (25 cserszegtomaji gyermek támogatása)

-         13. Tájékoztató rendezési terv készítésének állásáról.

-         14. Gazdasági épület fennmaradási engedély dokumentáció elkészíttetése. (hivatal gazdasági épülete nem ott valósult meg, ahová tervezve volt, ezért kell engedélyeztetni a fennmaradást)

-         15. Tájékoztató pénzügyi tárgyú adatszolgáltatás teljesítéséről. (Szeptember 6-án írt képviselői adatkérésre reagál a polgármester ebben a pontban, az augusztusi 9-ei levél már nincs említve. 2012 október 24.-én kaptunk választ.)

-         16. 2013 évi közművelődési munkaterv jóváhagyása.

-         17. 2013 évi ünnepi, kulturális és szabadidőprogramok.

-         18. Pénzügyi beszámoló a 2012. évi „Dálnoki Napok”-on részt vevő küldöttség költségeiről. (Reprezentációs adó, már elérte a 0 Ft-ról, ami az első polgármesteri beszámolóban volt olvasható, a 193 500 Ft-ot)

-         19. Ping-pong asztal beszerzése. 

Két új napirendi pont:

-         20.  Cserszegtomaj Kultúrház déli ajtajának cseréje.

-         21. Óvodai csoportszoba beázásának javítása.

 

 

-         2. Közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása.

Cserszegtomaj jelenleg nem rendelkezik helyi rendelettel az utcák elnevezéséről, és a házszámozásról. E tárgykörben országos szintű szabályozás sincs. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20) kormányrendelet 40.§ (6) bekezdése szerint „ A telek helyrajzi számát, illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni az erről szóló helyi önkormányzati rendelet szerint.”

A rendelet tervezetben szereplő témakörök:

1. Rendelet célja, hatálya.

2. Értelmező rendelkezések.

3. Közterület elnevezésének megállapítása.

4. Házszámozás.

5. Házszámváltozás.

6. Házszámtábla kihelyezés.

7. Záró rendelkezések.

 

-         3. Az állattartásról szóló 20/2005.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata az állattartásról szóló 20/2005. rendelete általános érvényű állattartási szabályokat rögzítenek, amelyek magasabb szintű szabályokban rögzítésre kerültek, másrészt a haszonállatok és a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatban szabályokat tartalmaz. Az előterjesztésben részletezett módon, nem tartozik a helyi jogalkotás körébe, ezért a rendelet hatályon kívül lett helyezve. / Egyszóval a kormány által hozott állattartási törvény, felülírta az összes helyi szabályozást. Ennek az volt a lényege - ha még emlékeznek rá a sajtóból- , hogy mindenki, aki teheti legyen önellátó, tartson kecskét, meg tyúkot.

-         4. 2013. évi belső ellenőrzési terv.

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polg. Hiv. 2013. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

- 1. Számú melléklet. Témakörei:

  1. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának belső ellenőre által 2010-2012. években belső ellenőrzésekről készített jelentésekben rögzített javaslatok hasznosítása, és az elfogadott intézkedési tervek végrehajtásának teljesítése.
  2.   A településen keletkezett üzemeltetési feladatok ellátásának (közműrendszer, utak, járdák, köztemetők, közterületek) fenntartásának és finanszírozásának tervezése, megvalósítása.

-         5. Szabó István Általános iskola feladatainak ellátását biztosító ingó és ingatlanvagyon további működtetése. (3. tárgyalás e témában)

Önkormányzatunk az október 24-i ülésén az iskola működtetése mellet döntött, a rendelkezésre álló információk szerint, a Nkt. 74. § (5), valamint a 97. §(24) bekezdés pontja alapján. Időközben a törvény annyiban változott, hogy a működtetés körébe került, az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételek vállalását is, (pl. takarító, karbantartó). Ezen felül, az önkormányzat saját forrásai terhére kell működtetni az iskolát, kikerültek az átengedett bevételek.

A testületi ülésen elhangzott, a pénzügyi bizottság vezetőjétől, hogy a költségek 24,2 millió forint körül alakulnának a 2011-es évet figyelembe véve. Polgármesterünk egy 30 millió feletti összeget tartott, a működtetés biztosításához szükségesnek. Az előző iskolai ingó, és ingatlanvagyon működtetés cikkben szerepelnek, a testület részére kiadott számok. Az állami intézmény fenntartó átveszi a cserszegi iskola működtetését, a villany, víz, gáz, karbantartás, takarító, és karbantartó személyzetet. A tanárok, és a tanítás eszközei, döntéstől függetlenül is átkerülnek az állam kezébe, január 1-től.  Az állam ilyen fajta szerepvállalása az oktatásban, talán csak a 90-es évek előtt volt, hogy ez mit hoz a jövőben, azt még egyenlőre nem látni. A kórházak államosítása után, ahol a spórolás volt az elsődleges szempont, talán naivság lenne abban bízni, hogy több pénz fog erre a területre jutni.

A testület 6/1 arányban az iskola működtetésének átadása mellet döntött, én személy szerint is az átadás mellet voksoltam. Ha már nem mondhatjuk meg ki tanítson, és milyen keretek között, egyszóval az oktatói munkára semmi hatással nem lehetünk, akkor mi értelme lenne a rezsi fizetésének. Főként úgy, hogy nem is kap az önkormányzat egy fillér támogatást sem, ezen felül még el is vesznek a finanszírozási keretekből, (adók, normatíva, juttatások).

-         6. Elszámolás a Rezi Napközi Otthonos Óvodát fenntartó intézményi társulás 2012. augusztus 31-ig felmerült kiadásairól, és bevételeiről.

Elszámolásra került a Rezi Napközi Otthonos Óvodát is fenntartó intézményi társulás 2012 augusztus 31-ig felmerül, kiadásairól és bevételeiről. Rezi Önkormányzata kilépett a társulásból 2012 szeptember 1-el.

Összes kiadás 11 681 000 Ft

Összes bevétel 10 871 000 Ft

A különbözetet 810 000 Ft-ot Rezi Község Önkormányzata átutalta Cserszergtomaj Önkormányzat számlájára.

-         7. Barlang utca Rezi út és iskola utca közötti terület szakaszának elnevezése Dr. Bakonyi Károly utcára.

Hogy mettől-meddig is lesz a Barlang utca átkeresztelve?

Itt kezdődik

Itt lesz a vége:

Cserszegtomaj Képviselő-testülete határozatával döntött arról, hogy a Barlang utca iskola, és Rezi út közti szakaszát Dr. Bakonyi Károly utcára kereszteli át. A terület bejárása megtörtént a hivatal részéről, az iskolával szembeni oldalon, csak két ingatlant érint a névváltozás, mivel a többi telek bejárása saroktelkek lévén megoldott az eredeti utca részről.

Az érintett lakóknak egy általános tájékoztatót fog küldeni az Önkormányzat.

Az utcanév-változással kapcsolatos teendők a lakók számára:

* Az érintet ingatlanok lakói értesítést kapnak a polgármesteri hivataltól, hogy lakcím kártyájukat adják le. A csere ingyenes, a hivatalból történik.

* Akik gépjárművel és forgalmival rendelkeznek, azok a polgármesteri Hivatalból kikért igazolással tudják ingyenesen cserélni, az új címre szóló engedélyüket.

* A gazdasági társaságok a Polg. Hivataltól kért igazolással ingyenesen tudják a Cégbíróságon bejelenteni az utcanévváltozást.

* A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok változása miatt igazolványcsere illeték mentes, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltozása miatt kerül sor.

* Üzleti működési engedélyben feltüntetett adatokra is a fent említettek a mérvadóak.

* Egyedi szerződések (közműszolgáltatók, hitelintézetek) adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozik, minden érintett egyénileg kell intézze.

-         8. Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.

Kormányunk törvényhozási lendülete miatt vált esedékessé, a már meglévő megállapodás módosítása. A kistérségek jelentősége erősen korlátozódni fog, a 2013-as évben, az új járási rend kialakulása, és a 2000 fő alatti települések Hivatalainak beolvadása miatt. Az módosításba a közigazgatási hivatal szó helyett, fővárosi és megyei kormányhivatalok kifejezés kerül.

Társulás tagjai: Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút községek.

-         9. Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez, jóváhagyás kérése.

Zala Megye Rendőrfőkapitánya, Dr. Fülöp Valter 2012. október 11-én érkezett tájékoztató levelében, kérte az Önkormányzat hozzájárulását, a keszthelyi kapitányság új vezetőjének személyére. Dr. Horváth István került kinevezésre a keszthelyi kapitányság élére.


-         10. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Módosított Társulási Megállapodásnak jóváhagyása.

A társulási megállapodás módosításának egyik oka a hatályos jogszabályok átvezetése,

( Alaptörvény, államháztartási törvény, illetve ennek végrehajtási rendelete), valamint az hogy a projekt iroda feladatait 2012. január 01-től a ZALAISPA ZRT látja el. Ennek megfelelően a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12hrsz, központi ügyintézésének székhelye 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u.1-re változott. Változás a kormány az irányú döntését tükrözi, hogy a hulladékgazdálkodásban minél nagyobb szerepet kapjon, az állam, így az önkormányzatok mint fő szerződéses partnerek (80%-bvan a ZALAISPA forgalmát ők adják), nagyobb, sőt tulajdonosi jogokat tudjanak gyakorolni.

-         11. Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatának módosítása. (1 db projektor vásárlás).

  Az iskola szeretne vásárolni egy táblára szerelhető projektort, mert a mennyezeti megoldás nem lehetséges abban a teremben, ahol használni szeretnék. Mivel az iskola pénztartalékaiból meg tudja venni a projektort, csak a dologi kiadásokra tervezett összegből kellet átcsoportosítani (355 000 Ft-t a projektor árát) a szakmai előirányzat alá.

-         12. Festetics György Zeneiskola AMI támogatása. (25 cserszegtomaji gyermek támogatása)

Cserszegtomaj 2012-es költségvetésében az előző éveket figyelembe véve betervezett 950 000 Ft támogatási összeget, a zeneiskolás helyi fiatalok tandíj támogatására. Ebből az összegből 2011/2012-es tanév II. felének félévi elszámolása 469 000 Ft, 2011-2012-es tanév I félévének összege padig 391 000 Ft.

Hogy mi okozta a II. félév kifizetését előbb, mint az I. félévének azt inkább ne firtassuk, nem a mi hivatalunk a „bűnös” ebben a kavarodásban.

-         13. Tájékoztató rendezési terv készítésének állásáról.

A volt rendezési tervünket, a testület hatályon kívül helyezte 66/2010. (VI. 23-) határozatával.

A Planteus Kft. lett megbízva a munkával, 32/2011.(I.31.) számú határozattal, igen jól látja mindenki még 2011 január 31-én meglett a rendezési tervet készítő cég. Most, hogy már közmeghallgatáson is rákérdeztek, mi van a Polgármesterünk Ígéretével, hogy ő majd új tartalommal tölti meg a településfejlesztési koncepciónkat (rendezési tervünket), gyorsan össze is hívott egy munkaértekezletet November 15-én 10 órakor.

Had éljek egy horgászmondással a rendezési terv elhúzásáról, és ezzel talán el is mondtam mindent, amit akartam e témával kapcsolatban: „Zavaros vízben könnyű horgászni”

-         14. Gazdasági épület fennmaradási engedély dokumentáció elkészíttetése. (hivatal gazdasági épülete nem ott valósult meg, ahová tervezve volt, ezért kell engedélyeztetni a fennmaradást)

Gazdasági épületünk sajnos nem oda sikerült ahová az tervezve lett, hanem 15 méterrel lejjebb. Gondolom, ha ön, vagy én nem oda építkeztünk volna, ahová szól az engedélyünk, már jó pár százezer forintunk bánná. A jelenlegi állapot fenntartásához kell engedélyezési dokumentációt készíteni. A pályázat során Tüdő László nyert Bruttó 112 500 Ft-os ajánlatával.

-         15. Tájékoztató pénzügyi tárgyú adatszolgáltatás teljesítéséről. (Szeptember 6-án írt képviselői adatkérésre reagál a polgármester ebben a pontban, az augusztusi 9-ei levél már nincs említve. 2012 október 24-én kaptunk választ.)

A napirendi pont szerint képviselő társak a polgármesterhez szeptember 6-án fordultak adatkérési szándékkal. Ez nem fedi a valóságot, mivel már többször kértük az adatok kiadását. Elsőként augusztus 9-én Bartha Úr aláírásával hitelesítve átvett tőlem, egy ugyan erről a témáról szóló levelet.

A kimutatásokról röviden csak annyit jegyeznék meg, hogy a Dálnoki út Polgármester által készített kimutatása is, majd 150 ezer forinttal lett több pár hónap múltán. A falunapról kért, még a rendezvény után egy héttel kapott költségek 675 973 Ft, mára már 796 415 Ft-ra emelkedett. Így talán joggal mondhatnánk, valami probléma van a költségek elszámolásával, gondolom nem a számológép ment tönkre.

A költségek kimutatásának átvételekor, alá kellett írnom egy átvételi dokumentációt, amiben felhívták a figyelmemet, hogy:

 „az adatokat ebben a formában nem lehet nyilvánosságra hozni”

A közpénzek felhasználásáról, és az adatok szolgáltatásáról, az Önkormányzati Törvény rendelkezik, én nem olvastam benne olyan részt ahol arról lenne szó, hogy nem lehet a település rendezvényeinek összegszerűségét, létszámát, vagy bármely adatot, ami nem sérti a személyiségi jogokat nyilvánosságra hozni. Úgy látom az a munka, amit végzek, hogy tájékozottabbak legyünk saját településünk dolgaiban, és ne csak a MESÉKET, hanem a tényeket is ismerjük, elérte a célját. Ami történetesen pont az volt, hogy a közpénzek felhasználása megfoghatóbb, számon kérhetőbb legyen. Persze nincsenek hiú ábrándjaim arról milyen ügyesek, és leleményesek vagyunk mi Magyarok.

-         16. 2013 évi közművelődési munkaterv jóváhagyása.

2013. évi Közművelődési Munkaterv sok új programot tartalmaz, amikhez költségek is lettek sorolva. Ismét szerepel benn a gyerektábor 500 000 Ft-os összeggel, új elemként egy Ifjúsági Rock tábor 350 000 Ft-os összeggel, de Mikulás ünnep, ifjúsági délutánok, Nyugdíjas Vers-és Prózamondó verseny, és még sok más program. Bár a jövő évi gazdálkodáshoz biztosított összeg még nem áll rendelkezésére a testületnek, ezért nem is szavazta meg a munkatervet, de több olyan pontja van, amit biztosan szeretnénk jövőre is megtartani.

-         17. 2013 évi ünnepi, kulturális és szabadidőprogramok.

A napirendi pont 2013-as rendezvény tervezetet tartalmazta, ami szintén nem került megszavazásra, mivel a közművelődési, és a rendezvényi munkatervet együtt kell kezelni. Azt hogy miért nem volt ez eddig így, szerintem mindenki tudja. A költségek tervezete ebben a pontban nem szerepeltek, rendezvényenként, ami megnehezíti az elfogadást is, hiszen nem tudjuk mit is fogadunk el, mert így csak rendezvény neveket látunk tartalmat nem. Itt is várni kell, hogy mennyi pénze lesz a településnek az ilyen jellegű kiadásokra. A tervezetből kikerült a falu farsang 2013, és a szilveszter 2013, pénzügyi bizottság vezetője, és a kulturális bizottság vezetője nem vállalja a szervezést. Indoklásuk szerint a mostani helyzet nem alkalmas, erre a munkára.

-         18. Pénzügyi beszámoló a 2012. évi „Dálnoki Napok”-on részt vevő küldöttség költségeiről. (Reprezentációs adó, már elérte a 0 Ft-ról, ami az első polgármesteri beszámolóban volt olvasható, a 193 500 Ft-ot)

Erről nem szeretnék többet írni a 0 forint, 193 000 Ft-ra ugrása, és a tortúra ami e körül az egyszerű kis kimutatás körül zajlott, fémjelzik az új vezetés hozzállását.

-         19. Ping-pong asztal beszerzése.250 00 Ft értékben. 

Önkormányzat a sportélet felpezsdítéséhez szeretne hozzájárulni ezzel a támogatással. Elhangzott egy mondat, ami nagyon jó, hogy másnak is az eszébe jutott, míg a gyerekek sportolnak addig is legalább mozognak, egészségesebben élnek, több barátra tesznek szert, és mint minden sport fegyelmezettebbé, kitartóbbá teszi őket.

No de nem ilyen egyszerűen ez a pont sem, mert kiderült mikor az árat feszegettem, hogy nem egy, hanem két ping-pong asztal lesz vásárolva. Itt egy kicsit dezsavű érzés fogott el, mert a medence estén is mikor az ár került pellengérre részemről, akkor derült ki nem egy, hanem kettő van belőle. Kicsit fura, hogy van aki szerint mindegy, hogy egy, vagy két asztalt veszünk, vagy medencét. Vajon miért van ez így? Talán már megvolt a helye, valaki karácsonyfája alatt? Ezt nem tudom, csak nem értem miért mindegy, miből hány darabot veszünk, főként hogy nem egy ceruzáról beszélünk 10 Ft értékben.

-         20.  Cserszegtomaj Kultúrház déli ajtajának cseréje.

Már nagyon rossz állapotban van, és a tél beállta előtt le kell cserélni, a testület az összes régi eldeformálódott nyílászáró cseréjére kér ajánlatokat. Egy télen a megtakarított fűtés számlán, már jó pár ezer forint meg fog térülni a beruházásból.

-         21. Óvodai csoportszoba beázásának javítása.

Az iskola és óvoda tetőterasza alatti csoportszoba beázása, minden évben jelentkező gond. Ennek a megszüntetése, és eredeti állapotának helyreállítására a testület a bekért árajánlatok közül, A Míves Kft ajánlatát fogadta el bruttó 3 008 387 Ft összegben.

A beázás első alkalmával, a garanciális kötelezettséget kellett volna igénybe venni, vagy legalább megpróbálni az épület biztosításával rendezni a kár megoldását. Lehet történ ez irányba megoldáskeresés, de úgy látszik nem volt sikeres. Egy kicsi határozottabban kellene képviselni az érdekeinket ilyen esetekben, akkor talán az utak állapota is jobb lenne, hiszen ott se lett a garancia érvényesítve, és így az összes javítás a mi dolgunk lett, és lesz a jövőben is.

-         22. Teleház előtti pocsolya megszüntetése.

A Vadász utcai kereszteződés elkészítése után, az aszfaltozott rész megállítja a csapadék elfolyását, és a teleház falához is vezet jócskán vizet. Ez az amúgy is nedves fal így folyamatosan ázik, dohos, és a vakolatot is lepergeti. Ezt az állapotot kell megszüntetni, míg komolyabb károk nem keletkeznek az épületben.