Bejelentkezés

2012.11.28 soros testületi ülés I rész 1-11-es pontig

Mielőtt bármit is írnék, szeretném üdvözölni a Krónikában megjelent testületi anyagot, és a honlapra feltöltött testületi ülések anyagát. Látom a polgármesterünk olvassa a honlapomat, és végre 2 év után kezd nyíltabbá válni a kommunikáció, bár azért nincsenek illúzióim.

 

 

Napirendi pontok:

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

2.    Helyi adórendeletek felülvizsgálata.

3.    Beszámoló a község közbiztonságáról.

4.    Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről.

5.    Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

6.    III. negyedévi költségvetési beszámoló.

7.    Beszámoló a költségvetés III. negyedévi adóbevételeinek alakulásáról.

8.    Rezi Cserszegtomaj Védőnői Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása.

9.    Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat Fenntartó Társulás 2012. évi III. negyedévi beszámolója.

10.Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatainak módosítása.

11.Számítógép beszerzés a hivatal részére.

12.Rendezési terv előirányzatának módosítása.

13.Kultúrház külső nyílászáróinak cseréje.

14.Cserszegtomaj Csabagyöngye utcai ivóvízhálózat bővítése.

15.Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Munkaszervezete további működése.

16. NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. Által fenntartott „Boldog Gizella-2009” Szociális szolgáltató (8372 Cserszegtomaj Páfrány u. 1.) kérelme ellátási szerződés megkötésére.

17.Idősek és gyerekes családok karácsonyi ajándékozása.

18.2012, évi jutalomkeretről tájékoztató, (tisztségviselők, intézményvezető jutalmazása)

19 000 000 Ft keret felhasználása a jutalmazásra?

19.Cserszegtomaj Önkormányzata által kiírt 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (Zárt ülés)

20.Teréz Anya Szociális Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása.

21.Rezi Önkormányzatának közös hivatali társulás kérelme.

 

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Polgármesteri keret felhasználása előző beszámoló óta:

Nagyatádi kulturális seregszemle autóbusz költség 70 000 Ft

Digitális Fényképezőgép 50 000 Ft

Projektor 90 000 Ft

3 D Cserszegtomaj honlap tartalom I. üteme 100 000 Ft

Összesen: 310 000 Ft

Keretből még maradt 450 000 Ft

A vásárlások a polgármesteri beszámolóban nincsenek részletezve, de a” pletykák” szerint, a fényképezőt a nyugdíjas klub kapta rendezvényeinek megörökítésére.

A projektor, a szentmisék színvonalát hivatott emelni, a 3 D program I üteme, egy virtuális sétát takar maga mögött, aminek a második ütemére a testületi ülésen a polgármesterünk szóban megadta a megrendelését.

A kulturális seregszemléről sajnos nem tudok mit írni, de a kultúra támogatását én is fontosnak tartom.

___________________________________________________________________________

Község önkormányzatának testülete hozzájárult a Cserszegtomaj 404. hrsz. Ingatlan szennyvíz elvetetésének biztosításához szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez, a koncessziós díj terhére. A szerződéskötés folyamatban van.

Cserszegtomaj Község Testülete elfogadta a Rezi Napközi Otthonos Óvodát is fenntartó társulás, Rezi tagóvodát érintő 2012. 08. 31-ig szóló pénzügyi beszámoló 810 000 Ft összegű különbözetet, az elszámolóst Rezi önkormányzata is elfogadta az összeg, utalásra került.

Képviselő testület, a Hévízi Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyta.

Község Önkormányzatának képviselő testületet egyetértett, Zala Megye Rendőrfőkapitányának döntésével, mivel Dr. Horváth István Alezredes Urat nevezte ki, a keszthelyi kapitányság élére.

Község képviselő testülete ZALAISPA társulási Megállapodását a módosításokkal jóváhagyta.

Község képviselő testülete jóváhagyta Szabó István Iskola projektor vásárlásához szükséges pénzeszközök átcsoportosítását. A vásárlás megtörtént 355 000 Ft értékban.

Képviselő testület támogatta, a Festetics György Zeneiskola Cserszegi tanulóknak nyújtott szolgáltatását a 2011/2012 tanév I félévére, 391 000 Ft működési hozzájárulást fizet, a zeneiskola részére, ezen időszakra.

Képviselő testület jóváhagyta 2 db. használt verseny ping-pong asztal beszerzését, 250 000 Ft értékben, azok szállítása folyamatban van.

Cserszegtomaj kultúrház tönkrement déli faajtajának cseréjét jóváhagyta, 138 684 Ft értékben, az összes nyílászáró cseréjére ajánlatot kért.

Cserszegtomaj Óvoda –bölcsőde terasz beázásának megszüntetése aktuálissá vált, a három ajánlat közöl Míves Kft. 3 010 000 Ft-os járható tető ajánlatát fogadta el.

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.

Idegenforgalmi adó mértékét a testület felülvizsgálta, és a 400 Ft/fő/ vendégéjszaka lehetőséget elvetette, a jelenleg is hatályos 380 Ft/fő/ vendégéjszaka megfizetését tartja elfogadhatónak.

Az önkormányzat 100%-os adókedvezményt biztosít 4000 m2-ig azon adóalanyok részére, akik tárgyév január 1. napján az önkormányzat illetékességi állandó lakóhellyel tartózkodnak.

Az önkormányzat 85% -os adókedvezményt biztosít a 4000 m2 meghaladó telek, vagy telkek tekintetében azon adóalanyok részére, akik tárgyév január1. napján az önkormányzat illetékességi állandó lakóhellyel tartózkodnak.

Ha a kedvezményi időszak alatt az adóalany személye változik, a (4) bekezdésben szereplő kedvezmény megszűnik. És az építményadó a jogutód számára előírásra kerül az Art-ben meghatározott szabályok alapján.

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után: a helyi adó a tevékenység-végzése után naptári naponként 5000 Ft.

2.    Beszámoló a község közbiztonságáról.

Beszámolót készítette Pénzválltó József r. alezredes, kitér a létszámra, ami Cserszegtomaj és Rezi térségben 2 fő,  saját autóval látják el a tevékenységet, de a keszthelyi kapitány Úr rövid értékelésében, egy terepen is használható rendőr autó beállítását is lehetőség ként említette.

A fotón az említett típus látható:


Ismerté vált bűncselekmények száma a közigazgatási területen 2011-es évben 79, a 2012-es évben 80. Továbbra is a nyári időszakban elkövetett bűncselekmények a jellemzőek a településre, de az utószezonban is jelentős a vagyon elleni bűncselekmények száma. Jelentősen 14-ről, 2-re csökkent a személy elleni bűncselekmények száma, egy testi sértést, és egy zaklatást követtek el a vizsgált időszakban. Közlekedés helyzete is javult, az előző időszak 21 esetéhez képest, a vizsgált időszakban 17 közúti baleset történt.

 / itt csak megjegyezném, a gyalogátkelő helyek hiányát, amire már sok alkalommal felhívtam a figyelmet, ebben az ügyben a polgármesterünknek kellene kezdeményeznie, a közút kezelőjénél/  

Közbiztonság helyzete a településen jó, a polgárőrség jelentős segítséget nyújt a munkához. Röviden talán ennyit írnék le alezredes Úr beszámolójából, ami természetesen sokkal bővebb, és részletesebben taglalja a településünk helyzetét.

4.    Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről.

Beszámolót készítette Csíkos László CSPE elnöke:

Cserszegi Polgárőr Egyesület (CSPE) taglétszáma 32 fő, egészségügyi állapotára hivatkozva 2 fő kilépett, két fő tagságát az egyesület szünetelteti pontatlan szolgálat ellátás miatt. Új tagnak jelentkezett 1 fő, és felvételre került. Önkormányzat éves támogatási összege 800 000 Ft, ebben az évben.

A beszámoló tárgyalása során felvetült, egy térfigyelő kamera rendszer, akár csak Zalakomár településen, ahol jóval több a bűneset, és itt is jelentős eredményeket értek el a térfigyeléssel, a helyi polgárőrök. Az autók (2 db) állapota sem túl rózsás, a javításuk sok pénzt emészt fel a támogatási keretből, nem különben a 120 km útszakasz bejárása. Még ötletként hangzott el a polgárőrség támogatásának serkentése, a külföldi ingatlan tulajdonosok körében, hiszen ők jelentős időre „magára” hagyják ingatlanjukat, az utószezon idejére. Ebben a támogatási felhívásban az önkormányzatnak is részt kell vállalni, a krónikában egy idegen nyelvű felhívással, vagy akár plakátokkal, de a levél küldése egy rendőrség által is nyaranként használt szóróanyag kiküldése sem ördögtől való lenne.

4.    Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

A 7677-es törvényjavaslat alapján nem kell koncepciót készíteni, hanem a költségvetési rendeletet 2013 február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. De mivel ez a javaslat még zárószavazásra vár, ezért mégis csak kell koncepciót benyújtani.

2013-as főbb változások az előző évhez képest:

- iskola működtetésének átadása

- költségvetés elkészítésének alapjaiul szolgáló törvényjavaslatok módosítása minden napos

- közigazgatási rendszer átalakítása

- önkormányzat finanszírozási rendszere megváltozott, ami természetesen az állami támogatás csökkenését jelenti

Főbb kiadási tételek:

-         Személyi juttatások

Béremelés a 2012-es bértábla és illetményalap szerinti kötelező előléptetéseken kívül, nem került tervezésre, mivel a 2012-es törvényjavaslat ezt nem teszi lehetővé.

-         Munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatások terhelő társadalombiztosítási járulék 27%.

-         Dologi kiadás /no ez egy nagyon tág fogalom/

A 2012-es évi összes teljesítés alapján lett tervezve. / ezekről a teljesítésekről kértünk pár tételnél, részletezést/

-         Pénzeszköz átadás, támogatás

Civil szervezetek támogatása 4 000 000 Ft, szociális támogatásokra 6 000 000 Ft összeget tartalmaz a koncepció.

-         Felújítás és felhalmozási kiadások

Ennek a keretnek az összege 45 300 000 Ft, ami az elnyert pályázatokat is tartalmazza. Zöldben Gondolkodik 33 300 000 Ft,

-         Tartalék

Általános tartalék összege 10 400 000 Ft.

Főbb bevételek:

-         Intézményi működési bevételek, étkezési, bérleti díjat, kamatot, sírhely illetéket, kulturális rendezvények során befolyó összeget tartalmazza, a 2012-es év alapján.

-         Helyi adó, késedelmi pótlék, bírság, tervezett összege 138 000 000 Ft, 2012-es év alapján.

-         Átengedett adók, csak a gépjárműadó marad meg 40%-ban 2012-es évhez képest 20 000 000 Ft, helyett 8 000 000 Ft lesz.

-         Normatív költségvetési támogatás, összege 137 262 000 Ft

-         Átvett pénzeszközök „zöldben Gondolkodik” projekt elnyert pályázati összege 22 000 000 Ft /összes költsége a projektnek 33 300 000 Ft, 11 300 000 Ft a difi, biztosan szükség van erre???/

-         Pénzmaradvány 50 000 000 Ft várható előre láthatólag, 2012 évi normatíva elszámolása után 4 500 000 Ft állami támogatás befolyására lehet még számítani.

5.    III. negyedévi költségvetési beszámoló

Kiadások alakulása 2012-es évre tervezve 960 791 000 Ft, 660 702 000 Ft-on teljesültek a II. negyedévben, ez az összes kiadás 68,77%-a. A bevételek tervezett 960 791 000 Ft-hoz képest 827 824 000 Ft-on realizálódtak, (ebből tényleges pénzforgalom alapján 683 017 000) ez 86,16%-os megvalósulás a III. negyedévben. A helyi adók a III. negyedév végére, összességében 91,22%-on realizálódott.

6.     Beszámoló a költségvetés III. negyedévi adóbevételeinek alakulásáról.

Az önkormányzathoz 2012 szeptember 30-ig befolyt adóbevételek:

-         építményadó 21 000 000 Ft tervezetthez képest már befolyt 21 438 265 Ft 2,09%-al több mint várható volt.

-         Telekadó 26 672 265 Ft, ami 98,79%-os teljesülés az éves kerethez képest.

-         Idegenforgalmi adó 47 905 140 Ft teljesült, tervezett 59 000 000 Ft-hoz képest 82,6%. Az elvárt 2012-es III negyedévi összeg időarányosan teljesült.

-         Iparűzési adó éves terve 32 000 000 Ft, ebből már befolyt 29 982 442 Ft, ez 93,7%-os teljesülés.

-         Gépjárműadó 20 000 000 Ft tervhez képest III negyedévi befizetések, 20 571 075 Ft teljesülést mutatnak 102, 86 %. Az egy évet meghaladó adóhátralékkal rendelkezők esetén, a gépjármű forgalomból való kivonását kezdeményezheti az önkormányzat, amit minden esetben meg is tett.

-         Talajterhelési díj, azok fizetik akik nem csatlakoznak rá a szennyvíz rendszerre, de megtehetnék hiszen ki van építve a lehetőség. 713 136 Ft folyt be ebből az adóból szeptember 30-ig

-         Bírság, és pótlék 2012 évi terv 1 350 000 Ft, amiből 721 250 Ft folyt be.

-         Egyéb bevételek adók módjára behajtható köztartozások, 226 000 Ft.

-         Idegen bevétel, III negyedév végéig 113 847 Ft folyt be.

-         Adóhátralékok behajtása, III negyedév végéig 40 fő esetén élt az önkormányzat a törvény adta lehetőségével, /munkabér, nyugdíj, egyéb járandóságból levonás/, az 500 000 Ft-ot meghaladó adótartozás esetén ingatlan árverés útján is lehtőség van a tartozás behajtására.

-         Adóhátralékok összesen 29 143 698 Ft

2013-as évre várható változásokat, november 19-én a parlament elfogadta, de a törvény még nem jelent meg.

7.    Rezi Cserszegtomaj Védőnői Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása.

Védőnői szolgálat 2012. évi bevételei:

-         Tb. finanszírozás 5 660 000 Ft

-         Bérkompenzáció 466 000 Ft

-         2011 évi pénzmaradvány 654 000 Ft

Összesen 10 016 000 Ft

Védőnői szolgálat 2012 évi kiadásai:

-         Személyi kiadások 3 242 000 Ft

-         Munkaadót terhelő járulékok 907 000 Ft

-         Dologi kiadások 2 902 000 Ft

-         Felhalmozás célú kiadások 2 965 000 Ft

Összesen 10 016 000 Ft

Határozat elküldésére Rezi Község Önkormányzatának felkéri a testület a jegyzőt.

8.    Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat Fenntartó Társulás 2012. évi III. negyedévi beszámolója.

A védőnői szolgálat 2012 III. negyedévi bevételeinek teljesülése:

- Tb finanszírozás 4 232 000 Ft

- Bérkompenzáció 395 000 Ft

- 2011. évi pénzmaradvány 654 000 Ft

Összesen: 6 786 000 Ft

A védőnői szolgálat 2012 III. negyedévi kiadásainak teljesülése:

- Személyi kiadások 2 412 000 Ft

- Munkaadót terhelő járulékok 616 000 Ft

- Dologi kiadások 2 363 000 Ft

- Felhalmozási célú kiadások 1 395 000 Ft

Összesen 6 786 000 Ft

A határozat Rezi Község Önkormányzatának megküldésére felkéri a testület, a jegyzőt.

9.    Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatainak módosítása.

Iskola, és Óvoda kiemelt előirányzatának módosítása, a költségvetésében az alábbiak szerint legyenek átcsoportosítva pénzösszegek.

- Az iskola dologi kiadásai terhére az iskola felhalmozásai kiadásainak terhére 1 200 000 Ft.

Az összeget, 2 db digitális tábla vásárlására szeretné fordítani az iskola. Mivel plusz költséget nem jelent, hanem csak a már betervezett költségek átcsoportosítását, így nincs  a gazdálkodást befolyásoló hatása.

- Az Iskola dologi kiadásai terhére, az Óvoda dologi kiadásainak javára 150 000 Ft összeg átcsoportosítását kérte az intézmény vezetője.

Az óvoda, játékok, és az ovisok képzésének, szabadidejük tartalmasabb eltöltésére szeretnének eszközöket vásárolni.

A határozat elfogadásra került, a beszerzések megtörténhetnek.

11.  Számítógép beszerzés a hivatal részére

A járások kialakítása során, bár 2 fő kerül át a járási hivatalba, de három munkaállomást kellet rendelkezésre bocsátania az önkormányzatnak. Így szükség van számítógép beszerzésre, ami 295 100 Ft+ ÁFA összegbe kerül ( DELL Vostro 470 szg., Windows, Ms Office 2010, monitor, hangszóró).