Bejelentkezés

2012.12.12-ei soros testületi ülés 1-10 pontig

Kiemelt témák:

- Költségvetési rendelet módosítása
- 2012 évi Önkormányzat, és Hivatal pár kiadási és bevételi tétele
- Élelmezési térítési díjak 2013.
- Általános Iskola állami fenntartásba vétele

Napirendi pontok:

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
3.    Élelmezési nyersanyagnorma, 2013. évi intézményi térítési díjak megállapítása.
4.    A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása.
5.    Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása.
6.    Szabó István Általános Iskola állami fenntartásba vétele, az állami fenntartásba vételhez kapcsolódó társulási megállapodás módosítása, a többcélú intézmény Alapító okiratának módosítása.
7.    Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.
8.    Közkönyvtári feladatellátás.
9.    Tájékoztató a Hévíz Kistérségi Önkormányzatainak Többcélú Társulási tanácsának II. félévi munkájáról.
10.    Köztisztviselői teljesítménykövetések alapját képző célok meghatározása.
11.    Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról.
12.    A képviselői-testület 2013. I félévi munkatervének megállapítása.
13.     Tájékoztató a Szociális Bizottság és polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről.
14.    Intézkedési terv a téli rendkívüli időjárási viszonyok esetére.
15.    Cserszegtomaj Község Településfejlesztési Koncepciója.
16.    Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik pályázat keretében önjáró öntöző kocsi beszerzése.
17.    Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik pályázat keretében szelektív hulladék sziget beszerzése.
18.    Kőműves Károlyné alpolgármester asszony lemondott költségtérítésének és tiszteletdíjának felhasználása.
19.    Egyebek

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Cserszegtomaj hivatal melletti gazdasági épület, engedélytől eltérő megvalósulása ügyén, felkérte Tüdő László tervezőt, hogy az épület jogi rendezése ügyében, az engedélyezéshez szükséges tervdokumentációt elkészítse (bruttó 112 500 Ft).

Cserszegtomaji kultúrház tönkrement déli ajtajának cseréjét, az önkormányzat tartalékalapja terhére kicserélték. (138 684 Ft). Az összes nyílászáró lecseréléséhez ajánlatot kér, a képviselő-testület.

Cserszegtomaj község testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadta.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. III. negyedévi pénzügyi beszámolót elfogadta, az I számú melléklet bevételi, kiadási összegével. (az előző testületi anyagban találhatóak a számok)

Cserszegtomaj K. Ö. K.-testülete Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat F. Társulás 2012. III. negyedévi költség teljesülését jóváhagyta az alábbiak szarint:
Védőnői szolgálat 2012 III. negyedévi összes bevételei: 6 786 000 Ft
Védőnői szolgálat 2012 III. negyedévi összes kiadása: 6 786 000 Ft
Cserszegtomaj K. Ö. K-testülete engedélyezi az iskola 2 db okos tábla vásárlását, és az ahhoz szükséges pénzügyi átcsoportosításhoz hozzájárul.(1 200 000 Ft) Az óvoda részére dologi kiadásra biztosít (150 000 Ft-ot), játékok, és oktatási eszközök beszerzésére.

Cserszegtomaj K. Ö. K.-testülete Hivatal dologi kiadásait csökkenti a felhalmozási keret terhére 100 000 Ft összeggel, számítógép vásárlás ügyén.

Cserszegtomaj testülete engedélyezi a rendezési terv elkészítése kapcsán, 2 000 000 Ft átcsoportosítását, a tartalékalap terhére.

Cserszegtomaj K. Ö. K.-testülete a Hévízi Kistérségi Társulás és annak munkaszervezete további fenntartását szükségesnek tartja, 2013. június 30-ig jelenlegi formában.

Cserszegtomaj testülete, Rezi Község testületének közös hivatal létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát tudomásul vette.

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
  
1- Általános tartalék változásai:
Konyha üzemeléséhez gázóra -238 000 Ft
Tornatermi takarítás -1 000 000 Ft /takarítógép 521 000 Ft, munkabér 377 000 Ft, járulékok 102 000 Ft/
Iskolakerítés – 800 000 Ft
Belterületbe vonásra befizetett összeg utáni kamat - 8 000 Ft
Máltai Szeretetszolgálat támogatása -50 000 Ft
2 Db pingpongasztal -250 000 Ft
Kultúrház nyílászáróinak cseréje -1640 000 Ft
Óvodai beázás azonnali javítása -3 010 000 Ft
Rendezési terv előirányzatának visszacsoportosítása -2 000 000 Ft
3 havi bér+járulékai az óvodai + 1 fő felvétele miatt -1 453 000 Ft /személyi kiadás 1 144 000 Ft, munkaadói járulékok 309 000 Ft/

2-Általános tartalék változása, a polgármesteri keret miatt.
Utazási támogatás Aranykorúak klubja -70 000 Ft
Digitális fényképező Aranykorúak klubja -50 000 Ft
3.3D reklámfilm készítésének költsége -100 000 Ft
Projektor vásárlás Szent Anna templom egyházközség javára -90 000 Ft
Ádventi kórustalálkozó -50 000 Ft

3-Egyéb
Forrásvíz Természetbarát Egyesület pályázati önerejének biztosítása -563 000 Ft /Zöldben Gondolkodik projekt/ Mi előfinanszírozzuk még az ő részüket is, ez egy nagyon drága, és nyomon követhetetlen projekt lesz, és már az is. Nem utolsó sorban rengeteg pénzbe fog kerülni, a nyert pályázati pénzen kívül, és a fenntartás sem lesz ingyen./

Kápolna sor csapadékvíz elvezetése -1 825 000 Ft
Iskola projektor, digitális tábla, és óvodai eszközvásárlás. -1 705 000 Ft
Rezi óvoda bérkompenzációja elszámolás alapján +134 000Ft/állami támogatás/
Számítástechnikai eszköz beszerzése -100 000 Ft

A fő számot illetően a település Módosított előirányzata 2012.XII.12.
Kiadások összesen 960 925 000 Ft
Bevételek összesen 960 925 000 Ft

Cserszegtomaj Önkormányzata, és költségvetési szerveinek létszámai.
Óvoda 16 fő
Iskola 20 fő
Élelmezés 8 fő
Hivatal 16 fő
Önkormányzat 17 fő /Művelődési Ház létszámkeret sorában 2 fő szerepel?/ 
/Rezi óvoda 5 fő/

2012 évi Önkormányzat, és Hivatal pár kiadási tétele:
Személyi juttatások/16+17 főre/: 123 131 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok/16+17 főre/: 37 776 000 Ft
Dologi kiadások Önkormányzatot, és Hivatalt érintően: 111 512 000 Ft
Közutak kiadásai 2012: 18 675 000 Ft
Felhalmozási kiadás /iskola felújítással/: 330 636 000 Ft
Kiadások összesen: 764 862 000 Ft

2012 évi Önkormányzat, és Hivatal pár bevételi tétele:
Támogatások és átvett pénzeszközök: 444 218 000 Ft
Helyi adó: 138 000 000 Ft
Átengedett adók /Állam részéről/: 98 000 000 Ft
Átvett pénze. /községgazdálkodás 238,816 millió, csatorna 69,280 millió/: 308 546 000 Ft
Bevételek összesen: 853 962 000 Ft

Még sok kiadási tétel van, ami nem egészen megfogható, mint például a dologi kiadások tétele. Ezek a költségvetést is befolyásoló számok, költségvetési sorok, több kiadás összevonásából adódnak. Ha így egyben vizsgáljuk a számokat, nem lehet érdemben állást foglalni, az esetleges megtakarítások, vagy költséghatékonyabb gazdálkodás ügyében. A Zöldben Gondolkodik pályázat is, a tervezett 30 000 000 Ft támogatás helyett, 22 000 000 Ft támogatást kapott csak. Amin azért egy átgondolt megvalósítással lehetne költségeket csökkenteni, de úgy nem ahogy a pályázati anyagban előírt 16-os pontban taglalt locsoló kocsit beszerezte az önkormányzat.


3.    Élelmezési nyersanyagnorma, 2013. évi intézményi térítési díjak megállapítása.

Az Önkormányzat saját főző konyhával rendelkezik, szervezetileg a Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde egysége. Az étkezésért fizetendő díjak megállapítása a képviselő-testület hatásköre.

Fizetendő díjak nettó összege:
Bölcsődések: 233, Ft /tízórai, ebéd, uzsonna/
Óvodások: 248, Ft /tízórai, ebéd, uzsonna/
Napközisek 7-10 éves: 300, Ft /tízórai, ebéd, uzsonna/
Napközisek 11-14 éves: 340, Ft /tízórai, ebéd, uzsonna/
Menzások 7-10 éves: 189, Ft /ebéd/
Menzások 11-14 éves: 220, Ft /ebéd/
Intézményi dolgozók: 248, Ft /ebéd/
Vendégétkezők: 550, Ft /ebéd/

Képviselő-testület a Szabó István Általános Iskola dolgozói részére is, az intézményi dolgozói áron tudja továbbra is biztosítani az étkezést. Nem veszi figyelembe, hogy már nem az önkormányzat intézményéről van szó, hanem az állami intézményfenntartónál dolgozókról.

4.    A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása.


Az építésügyi hatósági feladatokat Cserszegtomaj Önkormányzata, mint körzetközponti feladatokat ellátó önkormányzat látta el. 2013 január 1-től az elsőfokú építésügyi hatóság, Keszthely város jegyzője lesz. Önkormányzati rendelet szabályozza, a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés mértékét. Ez a kiegészítés a törvényeknek megfelelően, felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében, az elsőfokú építési hatóság okán, az illetményalap 40%-a volt. Annak érdekében, hogy ne csökkenjen az építésügyi elsőfokú hatóság megszűnése miatt, a köztisztviselők bére, a törvényi lehetőségek keretein belül, a középiskolai végzettségért is +20% alapilletményt ad az önkormányzat. Így a felsőfokú végzettségért adható 20% alapilletményi többlet mellé, +20% alapilletményi kiegészítés adható. A határozat elfogadása után, nem változik, a köztisztviselők bére, a központi építésügyi szerepkör megszűnése miatt.
 /Elgondolkodtam, ha esetleg emelni akarnánk a béreken, az általános iskolai végzettségért is adhatnánk +10%, de ha az óvodai végzettséget is honorálni akarjuk, még +10% adható lenne. Nem szeretném, ha bárkinek is csökkenteni kellene a bérét, de számomra fura ez a trükközés, amit az állami szabályozás miatt kell tenni./

5.    Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása.

2012. évben karácsony és újév közti időszakban 27-28-ig, 2 munkanap van. Erre a két munkanapra vonatkozik az igazgatási szünet. A dolgozók még fennmaradt szabadága is csökkenthető ezzel a szünettel, és a rezsin is némi megtakarítás érhető el. Bár a rezsi megtakarítás nem számottevő, mivel a kötelezően előírt szolgáltatásokkal, rendelkezésre áll a szünet idején is a hivatal.  A jegyző csökkentett létszámmal gondoskodik, ügyeleti rendszerben, az anyakönyvi igazgatási, a jegyzői gyámhatósági, és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.

6.    Szabó István Általános Iskola állami fenntartásba vétele, az állami fenntartásba vételhez kapcsolódó társulási megállapodás módosítása, a többcélú intézmény Alapító okiratának módosítása.

Cserszegtomaj képviselő-testülete döntése alapján, a Szabó István Általános Iskola Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi átvétellel összefüggő létszám átadások, valamint feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek átadásának, jogok, és kötelezettségek megoszlásáról szóló megállapodást jóváhagyta.  Mivel az iskola is része volt a köznevelési központunknak, és átadásra kerül, ezért új társulási megállapodás kell, ami már nem tartalmazza az iskolát. A társulásban fenntartott intézmény neve: Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde névre változik. Társulás tagja Cserszegtomaj, és Vindornyafok községek. Az alapító okiratban is át kell vezetni, az iskola nevének elhagyását, és az óvoda élére ki kell nevezni a törvény értelmében, jelenlegi tagintézmény-vezetőt Kovács Imrénét kéri fel a képviselő-testület, 2013. január 1-től, 2013. augusztus 15-ig  a Pipacs Óvoda, és Bölcsőde vezetőjének.
 
7.    Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása

Alapító okirat módosításának oka, hogy a hivatal székhelye Iskola utca 17-ről, Dr Bakonyi Károly utca 1-re változik. Mivel Rezi településsel közös hivatalunk lesz 2013-ban, így akkor ha a megállapodás megszületett, újra módosítani kell az alapító okiratot.

8.    Közkönyvtári feladatellátás

Cserszegtomaj Község Képviselő-testületet a települési könyvtári ellátást a Deák Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. A könyvtári szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást jóváhagyja. Mivel iskola könyvtárunk nem nyilvános könyvtárként működik, nem szükséges alapító okiratot kiadni, könyvtári szolgáltató helyként működne tovább. Szervezeti kereteit azonban ki kell alakítani, Magyarország 2013. évi költségvetési törvénye szerint, könyvtári, és közművelődési feladatok ellátására, 1140 Ft/fő lakossági támogatást biztosít. 1,7 milliárd forint támogatást nyújt, megyei könyvtárak részére, települési könyvtári szolgáltatás végzésére. Röviden ezért kell ezt a megállapodást kötnünk, hogy mindkét támogatási formából kitudjuk venni, a részünket.

9.    Tájékoztató a Hévíz Kistérségi Önkormányzatainak Többcélú Társulási tanácsának II. félévi munkájáról

Társulás 2012 évben eddig 6 alkalommal módosított költségvetésének fő összege,
 181 791 000 FT, aminek jelentős részét normatív támogatások teszik ki.
Kistérségi iroda saját költségvetéssel rendelkezik, 2012 évben az iroda főösszege 23 988 000 FT. Társulás alkalmazottainak létszáma 2012. január 1-től 1 fő.
A kistérségi Iroda létszáma jelenleg 4 fő, amely a következőképpen tevődik össze, irodavezető, belső ellenőr, pénzügyi-gazdasági vezető, területfejlesztési referens.
A társulás által benyújtott néhány pályázat:
„Termál-Völgy-Kistérség-Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Szolgáltató Hálózat”
támogatási összege, a többszöri módosításokat követően 125 612 499 Ft.
Hévízi kistérségre jutó összeg ebből, 83 619 837 Ft
-    Zalaköveskúti kilátó építése,
-    Tanösvény Zalaköveskúton
-    Kerékpáros orientációs táblák
-    Esőbeállók, pihenőhelyek /Alsópáhok, Cserszegtomaj, Hévíz/
-    Elektronikus kültéri információs terminálok
-    Játszóterek, /Alsópáhok, Sármellék/
-    Bakancsos túraútvonalak, /Alsópáhok

10.     Köztisztviselői teljesítménykövetések alapját képző célok meghatározása

A köztisztviselői egyéni teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala.
Célok meghatározásához figyelembe veendő dokumentumok:
-    az önkormányzat gazdasági programja
-    az önkormányzat munkaterve
-    önkormányzati akcióprogramok, feladattervek
-    az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata
Megelőző év minősítési eredménye a tárgyévi illetményre, jó minősítés esetén 50% illetményemelés, rossz minősítés esetén 20 % illetménycsökkentésre van lehetősége az önkormányzatnak, tárgyév december 31-ig.
Röviden és egyszerűen, csak annyi a véleményem a közszféra teljesítmény értékeléséről, hogy egy olyan álom, mint rendes bért kapni, vagy mint az ingyenes oktatás, ingyenes orvosi ellátás, és sorolhatnám a sort mi az, ami nem működik már egy ideje. De ne legyen nagyon személyeskedő a véleményem, ezért az Origo itthon rovat egyik cikkét ajánlom tanulmányozásra mindenki számára, egy olyan ember gondolatai szerepelnek itt, aki ezt az egész rendszert kitalálta.

Leendő színészekkel is eljátszatta a személyügyi államtitkár a mogorva közszolgát egy tréningen, csak hogy felkészítse a főosztályvezetőket a közigazgatási reform konfliktusos helyzeteire, ám mindhiába. A tavaly még terveiről nagy lelkesedéssel beszélő Szetey Gábor egyre elégedetlenebb, több elképzelése is a szemétkosárban végezte. Ráadásul az egyik minisztériumban a szakszervezet segítségével - de a reform szellemével ellentétben - mindenki kapott év végén egyhavi fizetésének megfelelő pluszpénzt.

Megakadályoznák a haverok pozícióba helyezését

A közszféra összes megüresedő álláshelyét - az ovónőtől a minisztériumi vezetőn át az osztályvezető főorvosig - felrakná egy új honlapra a személyügyi államtitkárság. Szetey Gábor ezzel vetne véget a "feudális rendszerének", "az uram-bátyám világnak". Az új terv lényege: nyilvánossá tenni a pozíciókat, ezáltal meggátolni, hogy ismerősökkel töltsék fel a vezetők az alájuk tartozó pozíciókat.
"Az államtitkárok alatti vezetői állásoknál is jellemző, hogy politikai motiváció nyomán nevezik ki őket" - reagált az ötletre Reichenberger János szakszervezeti vezető, aki szerint a nyilvánosság e formája a klientúra-építés csökkentésével alkalmas lehet a munka minőségének javítására.
Felrázni az alvó medvét - ezt ígérte munkába állása után a Dél-Amerikából a magyar közszférába átcsábított Szetey Gábor személyügyi államtitkár, ám a kezdeti lelkesedés kopni látszik. "Nem az emberi erőforrás minőségével van a gond, hanem a szemlélettel" - mondja a teljesítmény-értékelés bevezetése utáni első év tapasztalatairól a politikussá vált HR-es.