Bejelentkezés

2013.01.30-i soros testületi ülés 1-10 pontig

Napirendi pontok:

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.    A 2013. évi költségvetési rendelet első olvasata.
3.    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletének módosítása.
4.    Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5.    A tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 12/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6.    A Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása.
7.    Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejövő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása.
8.    Háziorvosi alapellátás feladatra létrejött megállapodás felülvizsgálata és módosítása.
9.    Fogorvosi alapellátás feladatra létrejött megállapodás felülvizsgálata és módosítása.
10.     Fogorvosi ügyelet ellátására kötött ellátási szerződés megkötése.

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

2012 évre község Önkormányzatának dolgozói a kitűzött célok a munkavégzés során megvalósultak.

Cserszegtomaj Gagarin utca, és Kápolna sort összekötő út tervezését 2013-as költségvetésében előirányozta. A tervezés folyamatban van, a tervek elkészítésének határideje 2013. április hónap.

Önkormányzat tulajdonában lévő területen, hozzájárult orvosi rendelő, tornaterem, polgármesteri hivatal, iskola és óvodabővítés feltüntetéséhez, 15. hrsz. Ingatlan telekalakítási eljárásának engedélyezéséhez. Az épületek feltüntetése, a földhivatali átvezetés és a vagyonkataszter módosítása megtörtént.

A Barlang utca, Iskola utca és Rezi út közti szakaszának, Dr Bakonyi Károly utca átnevezése megtörtént.

Cserszegtomaj Képviselő-testülete jóváhagyta, Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítását.

Cserszegtomaj Kultúrházának nyílászáró cseréje megtörtént,
(Duplex Kft. bruttó, 1 230 090 Ft), a beépítés utáni javításokra, és a nyílászárók cseréjére bruttó 1 500 000 Ft fedezetet biztosított.

Község önkormányzatának döntése alapján, a Csabagyöngye utca ivó víz hálózat bővítésére nettó 2 600 000 Ft keretösszeget biztosít, (közműfejlesztési bővítések, és koncessziós díj terhére). 2013 január 14.-én a munkaterület átadásra került, a Kovács Ép Kft részére.

Karácsonyi szociális támogatások átadása megtörtént, a képviselők vállalták a támogatások eljuttatását az érintettekhez.

Község Képviselő-testülete 22/2006.(IX.26.) rendelete alapján a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra 26 pályázó részére állapított meg 5 000 Ft/fő/hó összegű önkormányzati ösztöndíjat. A pályázók írásbeli értesítése megtörtént a döntésről.

Szabó István Általános Iskola állami fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvétel, a feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírása megtörtént. A feladat ellátásához kapcsolódó létszám átadása, és átvétele is megtörtént.

Cserszegtomaj Község alapító Okiratának módosítása megtörtént, az utca névváltozás miatt is szükség volt rá.

Cserszegtomaj Iskola Könyvtár könyveinek, az önkormányzati tulajdonba vételét, az önkormányzat elrendeli, a települési könyvtár ellátást a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg szolgáltatásának igénybevételével teljesíti.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata nyilatkozatában vállalta, hogy a Magyar Állam által felkínált adósságrendezéssel élni kíván. A kiegyenlített hitel összege 45 000 000 Ft, melyet kötelező feladatokra lehet fordítani a következő évben.

Hévíz Város Önkormányzatának Polgármestere tájékoztatója szerint, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében ellátott feladatokat a jövőben nem kívánja folytatni. (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

 

2.    A 2013. évi költségvetési rendelet első olvasata

2013. évi költségvetés sok eltérést mutat az eddigi évekhez képest. Számomra különösen figyelemre méltó, hogy van a sorok közt a Cserép Vasker elé terezve egy buszmegálló megvalósítás /500 000 Ft/, és a Millenium utcával egyetemben több utca javítása, mart aszfalttal fedése is megtalálható a költségvetésben. Az utakra elkülönített összeg nagysága, különösen nagy, az előző éveket tekintve is.
Fő eltérések:
-    Az iskola működtetése kikerült az Önkormányzat hatásköréből.
-    A közigazgatási rendszer folyamatban van (járási hivatal)
-    Az önkormányzat finanszírozási rendszere megváltozik.
Pár nagyobb tételt érintő változás:
-    A normatív finanszírozást, a feladat finanszírozás váltja fel. (nem lakosság szám alapján határozódik meg a támogatás, hanem az elvégzendő feladatok alapján) Ebből a finanszírozásból adódóan, az önkormányzat támogatása 73 millióval lesz kevesebb, mint 2012-ben.
-    Megszűnt az SzJA %-os mértékben közvetlen visszautalása.
-    Az önkormányzat által beszedett gépjármű adó 100%-a helyett, csupán 40%-a illeti meg az önkormányzatot.
-    A szociális ellátásoknál az előre beharangozott feladatcsökkenés, csak kis mértékben valósul meg.
-    Az óvoda finanszírozása az eddigi 60%-ról, 83%-ra nő.
-    A Minimálbér 98 000 Ft-ról, 114 000 Ft-ra nőt.
2013-ban Cserszegtomaj költségvetésének kerete: 594 308 000 Ft,
2012-ben rendelkezésre állt keret: 960 925 000 Ft volt.

Kiadások rövid áttekintése, a teljesség igénye nélkül:
1, Személyi juttatások.
Cafeteria keret továbbra is 200 000 Ft marad munkavállalónként.
   Az önkormányzati létszám kultúrház, tele ház, 1 fő, sportöltöző 1 fő, községgazdálkodás 6 fő, közcélú foglalkoztatott 6 fő. 2013-ban kormányrendelet alapján 8 órás munkaviszonyban 75 500 Ft, és 96 800 Ft illetményért lehet foglalkoztatni, feltételeknek megfelelő embert, közfoglalkoztatás keretein belül. Bér és járulékainak tényleges támogatása közcélú munkavégzés esetén 95%.
   Hivatal létszáma 2012 évhez képest, 3 fővel csökkent, (11 fő köztisztviselő, 2 fő munkatörvénykönyve alá eső munkavállaló) Központi támogatás 7,77 fő köztisztviselő munkabére, és hozzá tartozó dologi kiadás után jár. Az e fölötti létszám önként vállalt feladatok közé tartozik. 
   Az óvodai létszám jelenleg 9 fő pedagógus, és 7 fő pedagógusi munkát segítő alkalmazott. Központi támogatás ebben a tanévben 11 fő pedagógus, és 5 fő pedagógusi munkát segítő alkalmazott bérét, és járulékait támogatja.
2013 szeptember 1-től a köznevelési törvény szerint 10 fő pedagógus, és 9,5 fő pedagógusi munkát támogat munkavállalónak kellene ennél a létszámnál, ezt a munkát elvégezni. A támogatás mértéke viszont ezzel szemben 11 fő pedagógus, és 6 fő pedagógusi munkát segítő munkavállaló bérét támogatja. 
   Élelmezési csoport létszáma a 2012. évi költségvetésben meghatározott 8 fő 8 órás munkaviszonnyal került betervezésre. Jelenleg a nyolcadik hely betöltése, közfoglalkoztatási kereteken belül történik.

2, Munkaadót terhelő járulékok

A 2013. évi TB törvény alapján kerültek tervezésre, személyi juttatásokat terhelő Szociális hozzájárulás adó (SZOCHO) 27%

3, Dologi kiadások /pár tétel/

Önkormányzat:
Testvér települési kapcsolat költségeire Bruttó 2 540 000 Ft,
   Az utak üzemeltetése karbantartása, síkosság mentesítése, a koncepció 17 907 000 Ft-ot tartalmazott, de a testületi ülésen az Okkerbánya rekultivációjára elkülönített összegből, 29 598 000 Ft. Így már 47 505 000 Ft került erre a kiadási sorra. Ebből az összegből lesz a Millenium utca mart aszfaltozása, Vadvirág utca mart aszfaltozása.
Utak tervezése 10 000 000 Ft, (Barát u, Fenyves u, Pajtika u, Diósi u, Bottyánhát u, Kápolnasor, Csabagyöngye u, Csókakői u, Flórián tér), Kápolna sor felújítása 10 000 000 Ft, Kultúrház felújítás kazán csere 3 598 000 Ft, Garázsbővítés rendőrségi iroda 1 000 000 Ft, Fedett gépkocsi beálló az önkormányzat gazdasági épületénél 5 000 000 Ft.
   Község gazdálkodásra elkülönített összeg: 17 450 000 Ft.
   Sportlétesítmény fenntartása: 6 214 000 Ft, melyben szerepel 1 fő munkavállaló bére, és járulékai is.
   Temetők fenntartása 984 000 Ft központi támogatást kap ebben az évben
  
4. Pénzeszköz átadása, támogatás

Ebben a tételben vannak a szociális ellátások, az egyesületeknek, alapítványoknak, társulásoknak nyújtott támogatások keretösszeg nagysága 48 560 000 Ft.

5-6, Felújítások és felhalmozási kiadások

Cserszegtomaj Zöldben gondolkodik pályázat is itt szerepel 20 280 000 Ft elnyert összeggel, ami már szerepelt 30 000 000 Ft tervezett támogatással, és 22 000 000 Ft átvett pénzeszközként is. Közműépítésre 20 878 000 Ft pénzösszeg lett elkülönítve.

7, Tartalékalap

Általános tartalék 10 214 000 Ft, az előre nem látható kiadások fedezésére.

8, Hitel visszafizetés.

Az Állami adósság átvállalás miatt a településnek csak a Víziközmű Társulat megszűnésekor átvállalt KH-H-3/2008. számú 3 766 673 Ft, valamint a KH-H-1/2009. számú 5 000 000 Ft összegű hiteltartozása maradt. Összes hiteltartozás 2012. december 31-én 6 222 000 Ft, előtörlesztésre fedezetett nyújt  a 2012 évi pénzmaradvány, a beruházások után fizetett összegek, valamint a 2013-ban várható befizetések.

Pár Bevételi tétel

   Intézményi működési bevételek, 31 750 000 Ft ( intézményi ellátási díjjak 19 341 000 Ft, vendégétkeztetés 2 443 000 Ft, Áfa bevételek és visszatérülés 8 366 000 Ft)
   Helyi adó, késedelmi pótlék, bírság, tervezett összege 2013-ra 146 000 000 Ft
   Átengedett adók, 2012 évből kiindulva, az akkori adóbevétel 40%-a 8 600 000 Ft
   Normatív költségtérítési támogatás, működési célú központi támogatások összege, a költségvetési törvény szerint 216 938 000 Ft
   Átvett pénzeszközök, 31 790 000 Ft (Zöldben gondolkodik elnyert pályázati összege 20 280 000 Ft /már sokadik összeg/ 2012 évben idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének pályázaton nyert támogatása, 3 066 000 Ft.
   Pénzmaradvány, 126 954 000 Ft körül várható, ebből 13 301 000 Ft koncessziós díjból, 5 888 000 Ft víziközmű befizetések, 1 913 000 Ft lakósági hozzájárulás, többi pedig a tervezetten felüli bevételekből. Ebből az összegből, már kötelezettségekkel terhelt összeg /már elköltött, ha csak virtuálisan is/ 18 861 000 Ft.

3, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletének módosítása

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, változtatást igényelt az utca átnevezés miatt, mivel az épület a Dr. Bakonyi Károly utca 1 szám lett. Ezt a változást a működési szabályzatban is át kellet vezetni. Legutóbbi testületi ülésen, a jegyzőkönyvek hitelesítésénél felvetettem, ha nincs minden oldal aláírva a hitelesítő részéről, akkor könnyen cserélhető akár melyik alá nem írt oldal a jegyzőkönyvben. A Képviselő-testület nem így látja a hitelesítést, és feleslegesnek tartották minden oldal aláírását, csak a jegyzőkönyv utolsó lapja lesz ezentúl is, aláírva. Felvetésemet a testület elutasította.

4, Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Önkormányzati törvény 2011-es változata szerint az önkormányzat kötelező feladata lesz az alapellátás biztosítása. 1997-es törvény szerint az önkormányzati egészségügyi alapellátás körébe tartozik:
-    A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás.
-    A fogorvosi alapellátás.
-    Az alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátás.
-    A védőnői ellátás.
-    Az iskola-egészségügyi ellátás.
Cserszegtomaj önkormányzata jelenleg nem rendelkezik rendelettel a háziorvosi körzetek megállapítására vonatkozóan. A Képviselő testület elé terjesztett anyagban meghatározásra kerültek, a háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzethatárok, valamint kitértünk az ügyeleti ellátásra is. /érdemi változás nincs a 2012-es orvosi ellátáshoz képest/

5, A tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 12/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Dr. Szabó Máté ombudsman, az alkotmánybírósághoz címzett beadványa mutatott rá, hogy túl nagy jogokkal ruházta fel ez a rendelet az önkormányzatokat. Így az alkotmánybíróság döntése végett, rendeletünk - akár csak minden ilyen rendelet az országban - hatályon kívül helyezendő.

6, A Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása

A járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás 2012 október 11-i ülésén a testület jóváhagyta. Az azóta bekövetkezett személyi változások miatt, pedig már a módosítása is megtörtént. Az építéshatósági jogkörök változása miatt, a járási hivatal átvette a két építésügyi ügyintézőt, viszont a már átvenni szándékozott két főből, egy főt visszakért a hivatal. Így maradt az előzőekben megállapodott, három fő átadása. A települési ügysegéd hivatalunkban keddenként 9-12 óráig, míg csütörtökön 12.30-tól, 15.30-ig tart fogadó órát. Önkormányzatunk eltekint a közös helyiség üzemeltetési költségeinek hozzájárulásától.

7, Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejövő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása

Cserszegtomaj és a Klebelsberg Intézményfenntartó által létrejött köznevelési intézmény vagyonkezelési szerződését jóváhagyja. Mivel a sportcsarnok is az államé lett, így a rendezvények bejelentési kötelezettsége 15 nappal előre kell történjenek itt is. Az intézmény fenntartó szedi a bérleti díjat, de önkormányzatunk térítés mentessen használhatja, a fenntartó alá került helyiségeket. Az összes karbantartási, javítási, és minden beruházás az álam feladata, köteles eltűrni, az önkormányzat egy évben egyszeri szemrevételezését, egy előre bejelentett időben.
Átadott ingatlan adatai: Iskola 1473.26 m2, Tornaterem 512,3 m2.
Önkormányzati fenntartásban maradt: Óvoda 539,17 m2, Konyha 445,12 m2, Könyvtár 85,87 m2, Orvosi rendelő 82,9 m2.
 Ezen kívül még sok apró részletre kitér a szerződés amit most ne taglalnék jobban.

8, Háziorvosi alapellátás feladatra létrejött megállapodás felülvizsgálata és módosítása

A praxisjoggal érintett körzet Rezi-Cserszegtomaj háziorvosi körzete, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Kiss Ferenc. Vállalkozó ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi munkatársai rendelkeznek a szükséges képesítéssel. Önkormányzat egyoldalúan nem módosíthat a körzethatárokon, ha ezt mégis megteszi köteles kártalanítani a vállalkozót. Jelen megállapodás nem változtat, az eddig megszokott orvosi ellátáson, csupán a jogszabályi változásokat kellet átvezetni a szerződésben.

9, Fogorvosi alapellátás feladatra létrejött megállapodás felülvizsgálata és módosítása

Cserszegtomaj fogászati alapellátását Dr. Nagy András látja el, Keszthely Sopron utca 2 szám alatt. Dr. Csörsz Márta bejelentette 2012 áprilisában, hogy fogászati körzetét nem kívánja ellátni. Mivel az OEP támogatása nem elegendő a praxis költségeire, így Dr. Nagy András támogatást kért az önkormányzattól, a zavartalan ellátás biztosításához. Ez a támogatás mértéke havi 100 000 Ft, a 2914 főre. Doktor úr az Orvosi Kamara véleményét is kikérte a támogatás mértékéről, a kamara visszaigazolta a támogatás jogosságát. Doktorúr elmondta az ingyenes támogatás a foghúzáson kívül, a tömésre, bármely anyaggal, és a foggyökér kezelésére is kiterjed. Dr. Nagy András, vállalta, hogy rászorulók részére sürgősségi ellátást is biztosít, rendelési időben.
TB finanszírozott rendelések ideje:
Hétfő 12-18-ig
Kedd 7/30-13/30-ig
Szerda 12-18-ig
Csütörtök 7/30-13/30-ig
Péntek 7/30-13/30-ig

10, Fogorvosi ügyelet ellátására kötött ellátási szerződés megkötése

Hiába vállalta Dr. Nagy András, hogy a rászorulók részére sürgősségi ellátást biztosít, az Önkormányzatnak a rendelési időn kívül is biztosítani kell a 24 órás fogászati ügyeletet. Mivel a körzetek túl nagy lélekszámot tettek kötelezővé, így csupán Zalaegerszeg, Nagykanizsa az a két város a megyében, ahol az OEP finanszírozza a sürgősségi ellátást. Cserszegtomaj a zalaegerszegi IV Dental KFT-vel kötött szerződést a feladat ellátásra. Ez csak egy kötelezően előírt, feladat ellátási szerződés, aminek mindenki tudta nincs semmi értelme, de kötelező. Aki kitalálta ezt a fajta „beteg kímélő” finanszírozást, remélem megtapasztalja milyen 50 kilométerre utazni fájós foggal.