Bejelentkezés

2013. február 27. soros testületi ülés 1. rész

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
3.    Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.
4.    Hulladékgazdálkodásról szóló 17/2007.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5.    Pályázat kiírás a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetői állására.
6.    Beszámoló a 2012. évi adóbevételekről.
7.    Önkormányzati társulások felülvizsgálata.
8.    Helyi Esélyegyenlőségi program készítése.
9.    Vízközmű rendszer gördülő fejlesztési terve.
10.     Civil szervezetek, egyházak 2013. évi támogatása.
11.     Beszámoló a háziorvosi ügyelet 2012. évi tevékenységéről.


1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Cserszegtomaj testülete a 2013-as rendezvénytervet megismerte, és felkéri Süliné Elekes Évát , a rendezvényterv ügyében egyeztessen a civil szervezetekkel, a munka terv kiegészítése kapcsán. / A honlapon megtalálható a közművelődési munkaterv, ami elég bőséges programmal szolgál, és nem kevés pénzbe kerül. A programok kiegészítése, és újabb programok bevonása, már túlzás lenne szerintem. A munkatervet bár Éva írta le, de azt a kulturális bizottság ötlötte ki mind minden évben, már több mint 20 éve./

Cserszegtomaj Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt.-vel kötött szerződését felülvizsgálta, és a szükséges módosításokat megtette. Önkormányzat havi 100 000 Ft-al járul hozzá a tevékenység végzéséhez. /Az előző testületi anyagban, részletesebben taglalva lett ez a téma./

Településünk a kormányhivatalok megalakulása kapcsán, egy helyiséget kiad, ügysegéd munkavégzéséhez, a helyiség teljes költségét viseli, és eltekint a költségmegosztástól.

Cserszegtomaj, a Klebelsberg inézmény fenntartóval aláírta az állami fenntartásba vétellel összefüggő, vagyonkezelési szerződést.

Cserszegtomaj a Gyógyít Bt.-vel megkötött szerződését a törvény adta kötelezettsége kapcsán felülvizsgálta, és a szükséges kiegészítéseket megtette.

Településünk az önkormányzati tulajdonú épületek bérleti díjának mértékét felülvizsgálta. Kultúrház díja 5000 Ft/Óra alkalmi árusoknak, 20 000 Ft/nap családi rendezvényeknek, egész napos rendezvények esetén. Helyi lakósok részére családi rendezvények, egész napos rendezvények esetén a ingyenes a bérlet. Egész napos rendezvény esetén, a bérlő köteles 40 000 Ft kauciót letenni, amit a helyiség tisztán történő átadása után megkap.

Cserszegtomaj település testülete, Dr. Bakonyi Károly utca névváltozás miatt, többletköltség megtérítése iránti kérelmét, Németh Attila helyi lakósnak elutasította.

Község önkormányzata elfogadta, Keszthely város javaslatát, miben a Zsidi út Schwarcz D. utca közti tömb övezet besorolását módosítsa. Így a tulajdonosnak lehetősége adódik, sorház építésére.

Cserszegtomaj testülete hozzájárul, Kis Szent Teréz Plébániának adott támogatás, 2013. december 31-ei elszámolásához. Így a plébánia, a tervezett parkosítást nyugodt időbeosztással el tudja végezni, és nem köti az eredeti március végi időpont.

Cserszegtomaj a székely lobogót kitűzte, a hivatal épületének főhomlokzatára.

Településünk testülete, a Hévízi Teréz Anya Szoc. Intézmény 2012 évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosításával egyetértett.

Településünk testülete, a Hévízi Teréz Anya Szoc. Intézmény 2013 évi költségvetés rendelet tervezetével egyetértett.

Cserszegtomaj testülete, Rezi település polgármesterének tájékoztatását tudomásul veszi, miben a két település által létrehozni kívánt közös hivatal szándékát elveti.
Cserszegtomaj, Hévíz város közösségi közlekedés pályázatának feltételeként szabott, közös konzorcium szerződésének együtt működési megállapodását aláírja. Ha a pályázat nyer, akkor a település buszmegállóiból egy, a Sümegi úti Péntek Kovácsnál lévő buszmegálló sziget, kerül felújításra.

2.    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

2012-es költségvetés módosításának okai:
- Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben.

100 000 Ft támogatás Kék Balaton Citerazenekar Egyesület
100 000 Ft támogatás Cserszegi templom térkövezésére.
75 000 Ft Pedagógusok ünnepi megvendégelése.

Egyéb

Adósság konszolidáció 44 063 000 Ft
Képviselői juttatás lemondása okán 672 000 Ft

Ezekkel a kiegészítésekkel Cserszegtomaj bevételi, és kiadási főösszege eddig még soha nem látott mértéket öltött. 1 004 988 000 Ft

Ekkora összeg a 2013-as költségvetési keretben már nem lesz, bár több feladat is elkerült, az iskolával együtt, de azt kijelenthetjük, eddig tartott a KÁNAÁN.

3.    Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

2013 januárjában elfogadott költségvetési rendelet 7.§ (2) bekezdése tartalmazza a szociális étkezés alapjául is szolgáló, intézményi térítési díját. 2012-ben ennek az étkezésnek a díja 328 Ft + ÁFA volt, 2013-ban ez az összeg 450 Ft + ÁFA összegre változott.  A nettó 122 Ft növekedés, nagy terhet ró a szociális étkezők részére. Ennek az összegnek a csökkentése 394 Ft+ Áfa összegre (bruttó 500 Ft-ra) okán kellet a 2013-as költségvetést módosítani.
Az eredetileg elfogadott bruttó 671 Ft, egy adag étel önköltségi ára volt, ebből került levonásra a normatív támogatás 1 napra eső része 221 Ft, és így adódott a 450 Ft-os adag ár.

4.    Hulladékgazdálkodásról szóló 17/2007.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítása


2013 január 1-el megszüntette a törvény, az önkormányzatok szilárd hulladék kezelési díjjak megállapítására vonatkozó jogkörét. A keszthelyi HUSZ Nonprofit kft, 2013-ban az önkormányzathoz is eljutatott új tarifája szerint, a 2012-es év decemberében alkalmazott tarifáját 15%-kal akarta emelni. A törvényi változás kimondta, a hulladékgazdálkodási rendelet hatálybalépéséig, a szolgáltatók, /természetesen a kivételektől eltekintve/ ami a HUSZ Kft-re nem vonatkozik, csak 4,2%-kal emelheti az árát, az előző év decemberében alkalmazotthoz képest.

 
5.    Pályázat kiírás a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetői állására

Cserszegtomaj Község önkormányzata pályázatot ír ki Cserszegi Pipacs Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetői beosztására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2013 augusztus 16-tól, 2018 augusztus 15-ig szól.

Pályázati feltételek:
- A köznevelésről szoló 2011. évi CXC törvényben előírt az adott nevelési oktatási intézményben óvoda pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzetség.
- Pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
- Legalább 5 év pedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Pályázat részeként benyújtandó:

- Szakmai életrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi.
- Intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
- Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.
- Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

Munkakör legkorábban 2013. augusztus 16.-án tölthető be.
Pályázat benyújtásának a határideje 2013.04.08.
Pályázat elbírálásának a határideje 2013. június 26
A pályázatról a képviselő testület dönt. /itt csak remélni tudom, hogy így is lesz, nem úgy mint a közművelődési szakember esetén, ahol nem is találkozott senki a pályázatokkal, csak a döntés előtt öt perccel./

6.    Beszámoló a 2012. évi adóbevételekről


Adó bevételeink alakulása 2012-ben.
Építményadó, 22 556 813 FT
Telekadó, 29 490 884 Ft a tervhez képest 109,23%, ez a növekedés az elmúlt év során több olyan ingatlan tulajdonos is lebukott a hatóságunk előtt, aki nem vallotta be, hogy ingatlanra tettek szert. Törvénybe előírt kötelességüknek, csak hatósági felszólítás után tettek eleget. Ezen tulajdonosoknál, élt hatóságunk törvény adta lehetőségével, és 5 évre visszamenőleg megállapította az adó mértékét.
Idegenforgalmi adó, 63 614 980 Ft ez az összeg is a tervezett 109,68%-a.
2012-ben az előző évhez képest, 3394 éjszakával többet töltöttek el az ide látogató vendégek.
Gépjárműadó, 22 736 976 Ft a tervezetthez képest 113,68%-on teljesült. 2012-ben, 6 adózó esetében kellet visszamenőleges hatállyal adót megállapítani, mivel nem jelentették be időben tulajdon szerzésüket.
Talajterhelési díj, 831 996 Ft, azon ingatlan tulajdonosokra vethető ki ez az adó, ahol a szennyvízcsatorna rendelkezésre áll, de a tulajdonos nem kötött rá.
Bírság és pótlék,   1 301 704 Ft
Egyéb bevétel, 276 096 FT /szabálysértési bírságok összege/
Idegen bevétel, 125 513 Ft adó módjára behajtandó, köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettség végrehajtásából származó bevétel összege.

40 fő estében a fizetési hajlandóság teljes elmaradása kapcsán, élt hatóságunk az államnak végrehajtásra átadás lehetőségével. Ebben az esetben az állami adóhatóság, a nyugellátás összegéből, a fizetésből, vagy járandóságok letiltásából törleszteti, a tartozást. A 40 főből, 7 fő esetében tudta az állam behajtani a tartozást, részben vagy egészben.

7.    Önkormányzati társulások felülvizsgálata

Cserszegtomaj község társulásai:
A közös társulások felülvizsgálatát, a székhely szerinti település önkormányzatának hivatala kell elvégezze. A felülvizsgálat eredményezheti, a társulás megszűnését is akár, vagy kiválását esetleg további fenntartását. Magyarország önkormányzati törvényében előírtan, az életbe lépéstől számított 6 hónapon belül el kell végezni a felülvizsgálatot. 
-    Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévíz Kossuth L. u. 1.
-    Önkormányzati társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű megoldására /röviden ZALAISPA/ Zalabér Rákóczi F. u. 2.
-    Óvodát Fenntartó Társulás Cserszegtomaj Iskola u. 17
-    Építéshatósági feladatok ellátására létrejött hatósági igazgatási társulás Cserszegtomaj Iskola u. 17.
-    Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás, Hévíz Kossuth L. u. 1.
-    Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Rezi-Cserszegtomaj Rezi Kossuth U. 35.

Építéshatósági feladatok ellátására létrejött hatósági igazgatási társulás Cserszegtomaj Iskola u. 17.
2013. január 1-től jogszabályi változások miatt megszűnt.

Óvodát Fenntartó Társulás Cserszegtomaj Iskola u. 17
Az óvodai ellátás az új önkormányzati törvény értelmében minden önkormányzat kötelező feladata. Vindornyafok önkormányzata, kezdeményezésünk alapján társulás formájában gondoskodott a feladatellátásról. Ismereteink szerint Karmacs község önkormányzatával is megállapodásuk van. Vindornyafok évente 20 000 Ft-tal járul hozzá a feladatellátáshoz, 2013 év óvoda költségvetésének fő összege 53 022 000 FT. Az állami feladat alapú támogatás mértéke 46 156 000 Ft, az önkormányzat hozzájárulásának összege 6 855 000 Ft. Az egy gyerekre jutó állami támogatás mértéke, 398 000 Ft/év /az önkormányzat számításai alapján a mérleg csekély pozitív eredményt mutat/ Augusztus 31-ig önkormányzatunk biztosítja a gyerekek szállítását vindornyafokról, de 2013 július 30-i hatállyal kezdeményezi a társulás közös megegyezéssel történő felbontását.

Önkormányzati társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű megoldására /röviden ZALAISPA/ Zalabér Rákóczi F. u. 2.
A ZALAISPA önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás 281 taggal. A megállapodás felülvizsgálata, a székhely település önkormányzat hivatalának feladata.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás, Hévíz Kossuth L. u. 1.
A társulás által ellátott kötelező feladatok: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyerekjóléti szolgáltatás. 
A társulás által ellátott nem kötelező feladatok: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Már több testületi ülésen tárgyaltuk a társulás fennmaradását, vagy elvetését. A társult településeknek, minden képen ez a fajta ellátás ami a leghatékonyabb, és fenntarthatóbb forma. Cserszegtomajon jelenleg 14 fő részesül házi segítség nyújtásban, önkormányzatunk fenn kívánja tartani a jelzőrendszeres házi segítség nyújtást is, saját önként vállalt feladat formájában. 

Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Rezi-Cserszegtomaj Rezi Kossuth U. 35.
A megállapodást, 2010 februárjában írta alá a két település önkormányzata. Az együttműködés továbbra is indokolt, hiszen egy védőnői körzethez tartozunk, és kötelezően előírt feladat ellátásról van szó.

Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévíz Kossuth L. u. 1.
2012 november 28-i ülésen határozatban fogadta el a testület, hogy a kistérségi társulás 2013. június 30-ig maradjon fenn. A kistérségi társulás fennmaradása, vagy megszűnése kapcsán, mivel a társulásnak együttműködési megállapodása van a Teréz Anya Szoc. Integrált intézettel, jó lenne ha a munkaszervezet, a Hévízi Polgármesteri Hivatallal együttműködve egy végleges döntést tenne le Cserszegtomaj Önkormányzata felé.

8.    Helyi Esélyegyenlőségi program készítése

Az egyenlő bánásmódról szóló, és esélyegyenlőség előmozdításáról alkotott 2003-as törvény kimondja, hogy minden településnek kell egy fent említett programot készíteni, ami 5 évre szól, és kétévente felül kell vizsgálni. A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből, és intézkedési tervből áll. Mivel az önkormányzatunknál nincs olyan szakember, aki egy ilyen horderejű programot el tudna készíteni, ezért javasolta jegyzőasszony egy külsős cég bevonását. A program elkészítésére 220 000 Ft + ÁFA összegért, az EURON Kft /Budapest, Ráday utca 16./ ajánlata volt a legkedvezőbb.
Sajnos a törvény hatályából adódóan /2003-as/ mondhatom, nem hiszem, hogy javulni is fog ettől a programtól bármit is a helyzet, hiszen eddig sem volt látszatja. Ezt a kijelentésemet, nem a településünkre értem csupán, hanem az egész országra. Ha egyre kevesebb a pénz az önkormányzatokra, az iskolákra, az egészségügyre, stb-stb. akkor mitől tudnának felzárkózni az elmaradottak, üres tervektől, frázisoktól?

9.    Vízközmű rendszer gördülő fejlesztési terve

2011. decembertől hatályos törvény előírja, a víziközmű vagyon védelmét, hosszú távú fenntarthatóságot biztosító rekonstrukciót, fejlesztések hatékony támogatását. A törvény alapján Cserszegtomaj önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz csatorna hálózat 15 éves gördülőfejlesztési tervet kell készítessen. Ezt a tervet a DRV Zrt. vállalta elkészíti, az önkormányzat auditálásával, térítés mentesen. Remélni tudom csak, nem lesz olyan csatorna, amiért szedjük a koncessziós díjat, miközben ezt nem tehetnénk. Akár csak anno a Dobogómajor estében, ahol több tíz millióba került a visszamenőleges bírság településünknek. Gondolom a település rendezési terv kapcsán, polgármester úr mint építészeti szakember helyre tette már ezt a kérdést.

10.    Civil szervezetek, egyházak 2013 évi támogatása

Civil szervezeteink, és számukra előirányzott támogatások 2013-ra.
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja: 400 000 Ft
Tátika Népdalkör: 250 000 Ft
Cserszegtomaji Sportklub: 900 000 Ft
Diáksportkör: 600 000 Ft
Nyugat-Balatoni Hegyközség: 100 000 Ft
Kis Szent Teréz Plébánia: 300 000 Ft
Labirint Barlangkutató Sport Egyesület: 0 Ft
Kék Balaton Citerazenekar Egyesület: 250 000 Ft
Shotokan Karate Egyesület: 200 000 Ft
Gyöngyös Népdalkör: 250 000 Ft
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány: 300 000 Ft
Polgárőr egyesület: 900 000 Ft
Magyarok Nagyasszonya Plébánia: 300 000 Ft
Szeghalmi Bálint Református Egyház: 50 000 Ft
Sz. Balogh Szilvia: 50 000 Ft
Máltai Szeretet Szolgálat: 50 000 Ft
Ló barát hagyományőrző egyesület: 50 000 Ft

Cserszegtomaj Szent Anna Templom alap megerősítésére, 1 500 000 Ft-ot a tartalékalap terhére tervezett be kiadásként.

11.    Beszámoló a háziorvosi ügyelet 2012. évi tevékenységéről

Az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja, a körzetéhez tartozó felnőtt, és gyerek lakósságának hétköznapi, és hétvégi orvosi ügyeleti ellátását. A társaság 1996 óta látja el ezt a tevékenységét, a kórház bérleti díj fejében pihenőszobát, és rendelőt biztosít. Az ügyeleti munkában egy orvos, egy nővér, no és egy gépkocsivezető vesz részt naponta. Három gépkocsivezetőt főállásban foglalkoztat a Kft, a nővérek megbízásos jogviszonyban állnak. Cserszegtomaj lakóság szám alapján fizetendő támogatása 2012-ben 54 Ft/fő/hónap, 2013-ban 57 Ft/fő/hónap az infláció miatt.
Éves forgalom Cserszegtomaj-Rezi körzet esetén 2010-ben 235 eset, 2011-ben 273 eset, 2012-ben 239 eset.