Bejelentkezés

2013. december 18 soros testületi ülés

Testületi ülés megkezdése előtt, egy kamerát kapcsot be polgármesterünk, amivel nekem nincs is különösebb problémám. Azzal viszont hogyan lesz összevágva a felvétel, már vannak aggályaim. 

 

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak alatt tett intézkedések

2.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013 (v.30) önkormányzati rendeletének módosítása

3.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.A temetőkről, és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet fölülvizsgálata

5.A képviselő-testület 2014.I. félévi munkatervének megalkotása

6.Hévíz Város Önkormányzatával és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel kötött szociális háromoldalú megállapodás

7.Bartha Gábor polgármester jutalmazása 

8.2014 évi Közművelődési munkaterv

9.Térkő beszerzés 

10.A Drv Zrt. 2 db részvényének megvásárlásáról szóló 188/2013 (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása

11.        A Cserszegtomaj Szabó István Általános Iskola eszközbeszerezési kérelme

12.        Tájékoztató a Cserszegtomaj 359/2 hrsz ingatlan árverezéséről

13.        Cserszegtomaj Napsugár u jogi rendezése

14.        Cserszegtomaj Sport utca, Kápolna sor területrendezése

15.        Régi hivatal hasznosítása

16.        Temetőben Szabó István sírja, nincs gondozva

17.        Körforgalom ügyében aláírásgyűjtésről beszámoló, testület tagjaitól támogató aláírás kérése. (csak Román Erika, Kőműves Károlyné, és Én írtam alá)

18.        Temető mellett újbóli szemétkupacok ügye

19.        Tornacsarnokban tartott közmeghallgatásról észrevétel 

Varga Zoltán felszólalása, Elekes István képviselő helytelen magatartásáról, az 56-os ünnepségen.

 

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak alatt tett intézkedések

- KMB iroda működési költségeit az önkormányzat biztosítja.

- MNV Zrt. 937 hrsz számú ingatlanát ingyenesen önkormányzati tulajdonba adja.

- Máltai Szeretet Szolgálat támogatása 50 000 FT összeggel.

- Nyitrai István kártérítése 90 000 Ft összeggel.

- Cserszegtomaj Alapító Okiratának módosítása, Magyar Államkincstár hiánypótlási felszólítása miatt.

- Önkormányzat Képviselő-testülete 2 db DRV részvényt kíván megvásárolni 140 000 Ft értékben.

- Képviselő-testület támogatja az iskola Mikulás ünnepségét csomagok beszerzésével, 120 000 Ft értékben.

- Volt Brill Panzió 15 lakásos társas házzá alakítási kérelmét támogatja, és a rendezési tervet készítő cégnek jelezte az igényt önkormányzatunk.

- Cserszegtomaj főépítészi tevékenységének ellátását a Horiterv Építészműhely Hornyák Attila ajánlatát fogadta el. (70 000 FT/+ÁFA/hó)

- BURSA felsőoktatási támogatás keretein belül az önkormányzat 27 pályázó részére 2014 évben 5000 Ft/fő/hó összegű támogatást biztosít.

- Önkormányzat vásárol 400 m hófogó hálót, és 134 db oszlopot a hálóhoz 1 078 230 Ft összegben

 

2.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013 (v.30) önkormányzati rendeletének módosítása

Törvényi változás miatt, 2014 január 1-től a közgyógyellátást megállapítását a törvény a képviselő-testület hatáskörébe utalja.

Mivel a megállapítás nagyon rövid határidőket szab meg, így célszerű a hatáskört a jegyzőre átruházni, ezt egy 2011 évi törvény adta lehetőségünknél fogva meg is tettük. Ezért kellet az SZMSZ-t módosítani, és az átruházott hatásköröknél szerepeltetni, mint jegyzőre átruházott feladat.

Érthető a szándék a megállapítás átruházása tekintetében, de a megállapítás határidejének a rövidsége kapcsán, nem életszerű a kivitelezés. Így hiába az új törvény marad minden a régiben, egy SZMSZ módosítással. 

3.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2013-as törvény módosította a 1993-as, és 1997-es törvényeket, a szociális igazgatásról, szociális ellátásokról, gyermekek védelméről, és a gyámügyről szóló eddigi törvényeket. 

Az új törvény célja szociális támogatás, valamint a gyermekvédelmi támogatás, valamint egyéb nem szociális ágazati törvények módosításával az önkormányzati segély kialakítása, ezáltal a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele, a nyújtható támogatási formák számának csökkentése.

Rendelet tervezet pénzbeli ellátásokról szóló része 7§.

1 A rendeletben szabályozott ellátási formák:

a, Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

aa) aktív korúak ellátása

ab) méltányossági ápolási díj

ac) önkormányzati segély

 

b, Önkormányzat által megállapított egyszeri pénzbeli támogatások:

ba) iskolakezdési támogatás

bb) születési támogatás

bc) 65 év felettiek támogatása

 

c. Szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások:

ca) Köztemetés

cb) Méltányossági közgyógyellátás

4     A temetőkről, és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Cserszegtomaj temetőkről, és a temetkezési tevékenységről szóló rendeletét már lassan 8 éve alkotta meg, a törvényi változások időszerűvé tették a rendelet változtatását. A rendelet tervezet már a 2013 szeptemberi 11-ei testületi ülés anyagában benn volt, de a szociális temetésre vonatkozó szabályok bevezetése miatt a napirendről levételre került. 

A temető létesítése során a temető tulajdonosa,

A, utat

B, ravatalozót

C, a halottak ideiglenes tárolására, elhelyezésére hűtőt helyiséget

E, a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását

F, vízvételi lehetőséget, illemhelyet

G, az utak sorfásítását

H, hulladéktárolót

A kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani.

Temetési hely megváltási és újraváltási díja (a díjak ÁFA nélkül értendőek)

MegnevezésMegváltási IdőTemetési hely díjaÚjra váltás

Felnőtt egyes sírhely25 év         6 000 Ft3 000 Ft

Felnőtt kettes sírhely25 év        12 000 Ft6 000 Ft

Gyermek sírhely        25 év         2 000 Ft1 000 Ft

Sírbolt négyszemélyes 60 év      100 000 Ft30 000 Ft

Sírbolt kétszemélyes 60 év        50 000 Ft15 000 Ft

Urnasírbolt                20 év        10 000 Ft5 000 Ft

Urna sírhely                10 év          4 000 Ft2 000 Ft

Urnafülke                10 év          3 000 Ft2 000 Ft

A rendelet tartalmazza ezeken kívül, a temető használatának rendjét, sírgondozás szabályait, temetési hely gazdálkodási szabályait, temetőkben végzett vállalkozási tevékenységek szabályait, és a szociális temetést.

5.A képviselő-testület 2014.I. félévi munkatervének megalkotása

A munkatervben szereplő soros testületi ülések, minden hónap utolsó szerdáján kerülnek megtartásra, 16 órai kezdéssel. 

Június 4.-én ünnepi testületi ülés, a nemzeti összetartozás napján. A tervezeteket nem tartanám okos ötletnek felsorolni, mivel sok lesz még a változás, és ahogy idén gondolom jövőre is sok rendkívüli ülésre is szükség lesz. 

6.Hévíz Város Önkormányzatával és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel kötött szociális háromoldalú megállapodás

Településünk rendkívüli ülés keretein belül, elkötelezte magát Hévíz város felé, a feladat ellátási megállapodás megkötése mellett.  

A három oldalú megállapodás településünk önkormányzata, Hévíz város, és Teréz Anya Szociális Integrált Intézménye között jött létre ismételten. A megállapodás, 2014 január 1-től tart, 2015 devcemeber31-ig. 

Az ellátandó kötelező feladatok: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. Nem kötelező, de vállalt feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

/A Megállapodást, Hévíz Város Polgármestere 2013 december 2.-án küldte meg, és postafordultával kérték visszaküldeni. /

A sietségre, a működési engedélyek új elektronikus rendszerben történő benyújtása miatt, volt szükség.

2014 január 1-től. a házi segítségnyújtás térítési díja (1070 Ft/óra), a jelzőrendszeres segítségnyújtás díja  60 Ft/nap. 

Amennyiben a az ellátott jövedelmi helyzet nem teszi lehetővé, a térítési díj megfizetését, úgy jövedelmének arányában, személyi térítési díj állapítható meg.

A szociálisan rászorult személy, mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól.

A háromoldalú megállapodásban településünk vállalta az intézményi térítési díj, és a személyi térítési díj különbözetének megfizetését.

7.Bartha Gábor polgármester jutalmazása

Ezt a napirendi pontot, polgármesterünk levetette a testületi ülés napirendjének sorából. 

Volt egy pénzügyi bizottsági ülés, ahol a testület egy része, /Szeles András, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné/ szavazott ebben a témában,  volt aki 2 havi jutalmat, de a többség a másfél havi jutalommal értett egyet. 

A döntés másfél havi jutalomról szólt, ezt a bizottsági jegyzőkönyvet már kértem írásban, ha megkapom, megosztom az olvasókkal is.  

8. 2014 évi Közművelődési munkaterv

Erről a pontról nem szeretnék sokat írni, inkább ide másolnám, a tavalyi anyagot, és az idei tervet.

2013-as közművelődési munkaterv (2,2 MB) készítette Süliné Elekes Éva

2014-es közművelődési munkaterv (1,8MB) készítette Kocsis Zsuzsanna

2013-ban kaptunk egy összefoglalót az aktuális évről, költségekkel, és egy rövid leírással, ez idén elmaradt. Pedig igazán egy összefoglalóval, ahol látszanak a kiadások rendezvényenként, lehet érdemi állásfoglalást tenni. Vannak programok táncház, ismeretterjesztő előadás, ahol semmit nem lehet tudni mit is takar a terv, és mire költenénk el a hozzá rendelt pénzt. Újra lesz Családi Fesztivál, ami idén elmaradt, és még szeptember végén idősek napja, mivel a választások mindig októberre kerülnek kiírásra, így ne csodálkozzunk ezen.  

9.Térkő beszerzés

A sportpálya melletti terület térkövezéséhez kell az anyag, ami a sátor alapterületét, és egy méter széles sávot fog lefedni. A rendezvények, amik a sportpályán vannak, így sokkal kultúráltabb körülmények közt lesznek megtartva.

Bár az is igaz, hogy nem sok rendezvényünk van a sportpálya melletti területen, pedig anno oda lett tervezve Cserszegtomaj rendezvény tere. 

Itt tarthatnánk a Bornapokat, a Sörnapokat, a Családi napot, természetesen nem csak választási időben, és más egyéb új rendezvényeinket is. (Pl:Népi hangszeres fesztivál) Ha valóban itt lenne a jövőbeni rendezvény terünk, akkor nagyobb területet is le kellene burkolni, hogy jobban elférjenek a résztvevők.

Ezt az ötletemet számomra is fura mód támogatta a testület, így ez a lépés csak egy kezdet, a végső tér kialakításában.

 A térkő ára 811 353 Ft Bruttó, az ár tartalmazza a szállítás költségét is, és a JÁNHÁZ Kft keszthelyi telephelyéről fog érkezni. 

10.A Drv Zrt. 2 db részvényének megvásárlásáról szóló 188/2013 (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása

DRV Zrt levelében tájékoztatta Cserszegtomaj Község Önkormányzatát, hogy a tőkeemelés megvalósulása után hozzájuthat a társasági törzsrészvényekhez (2 db) névértéken történő megvásárlásával.

Az önkormányzat visszavonta, a 2 db 10 000 Ft névértékű részvény, tőkeemelés céljából 140 000 Ft értéken történő megvásárlási szándékát.