Bejelentkezés

2013. november 27. soros testületi ülés

Sajnos munkám miatt nem tudtam jelen lenni a testületi ülésen, amit előre jeleztem is a jegyző asszonynak, így csak a határozatokat tudom megosztani a kedves olvasókkal.

Ezért úgy gondolom véleményemet, ami természetesen van a pontokról, nem teszem közzé, hiszen nem, tudtam az ülésen érdemben megvitatni. 

Varga Zoltán vállalkozó a testületi ülés végén szót kért, bár az ülés már le lett zárva, de Ő megkérdezte, miért nem vagyok jelen, és ha nincs a testületi üléseken ott a képviselő, akkor a tisztelet díját megvonják-e tőle. 

Bár én nem voltam az ülésen, de képviselő társaimtól hallottam, jegyző asszonyunk figyelmeztette Zoltánt, hogy az ülés már le lett zárva. Így nem lenne köteles válaszolni, de megteszi, Elekes István írásban jelezte távolmaradását előre, a testületi üléseken egy évben 4 ülés részvételével, már jár a tiszteletdíj, a 4 alkalomnál pedig jóval több ülésen részt vett.

A kérdések megint egy kis noteszból lettek feltéve, azt hogy nem leszek a testületi ülésen jegyző asszonynak jeleztem, akinek hivatalból kell értesítenie a polgármestert. 

Napirendi javaslatok:

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről Előadó: polgármester

2.Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletElőterjesztő: jegyző

3.Helyi adórendeletek felülvizsgálataElőterjesztő: jegyző

4.Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításaElőterjesztő: polgármester

5.Beszámoló a község közbiztonságárólElőterjesztő: rendőrkapitány által kijelölt előadó

6.Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységérőlElőterjesztő: polgármester

7.Beszámoló a költségvetés III. negyedévi adóbevételeinek alakulásárólElőterjesztő: jegyző

8.Beszámoló az Önkormányzati Társulásban végzett feladatokról

9.Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításaElőterjesztő: polgármester

10. Elkülönített pénzeszközök biztosítása a vis maior pályázat szerinti úthelyreállítások és előre nem tervezett munkák elszámolásáraElőterjesztő: polgármester

11.DRV  tőkeemelés Előterjesztő: polgármester

12.Cserszegtomaj, Fenyves utca tulajdonrendezése

Előterjesztő: polgármester

13.Cserszegtomaj, Csabagyöngye utca vagy jogi tulajdon rendezéseElőterjesztő: polgármester

14.Közvilágítás berendezések aktív elemeinek karbantartásaElőterjesztő: polgármester

15.Intézkedési terv rendkívüli, téli időjárási viszonyok esetéreElőterjesztés: polgármester

16.Önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek térítésmentes állami tulajdonba adási lehetőségéről Előterjesztés: polgármester

17.Tájékoztatás a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2013/2014. évre vonatkozó MunkatervérőlElőterjesztő: jegyző

18.Szabó István Általános Iskola támogatási kérelme Előterjesztés: polgármester

19.Alla Stepanov  Melnik Edyde tulajdonrendezési kérelme

Előadó: polgármester

20.Cserszegtomaj, Sümegi út lakói által benyújtott kérelem megoldási lehetőségeElőadó: jegyző

21.Dr. Hadobás Edit kérelme

Előadó: polgármester

22.Főépítészi feladat ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: polgármester

23.Interpellációk, kérdések

24.Egyebek

25.Cserszegtomaj Község Önkormányzata által kiírt 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (Zárt ülés)

Előterjesztő: polgármester

 

1.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Sport – Dolomit – Kápolna sor utcák jogi rendezését az alábbiak szerint kívánja megvalósítani. Király István (Keszthely, Napfény sor 9. szám alatti lakós) tulajdonát képező 2560 m2 nagyságú 1.861. 000 forint értékű földrészlet, 270. hrsz. „beépítetlen terület” művelésű ágú 1412 m2 nagyságú 1.412.000 forint értékű ingatlanok Cserszegtomaj Község Önkormányzata részére történő átadásával. Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonát képező 268. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 5593 m 2 térmértékű ingatlan részét képező 2182 m2 nagyságú 3.273.000 forint értékű földrészlet Király István részére történő átadással. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A geodéziai munkarészek készítése folyamatban van. 

158/2013.(X. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a következők szerint:

1.Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint változik: „13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Cserszegtomaj Község Polgármestere  pályázat alapján határozatlan időre jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.”

2.Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint  változik: „14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. évi CXCIX. Törvény (Kttv); a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján áll fenn.”

3.Az Alapító Okirat hatályba lépésének napja: 2013. 01. 01.  

A módosított és egységes okirat megküldése a Magyar Államkincstár felé megtörtént. Hiánypótlásra való felhívás okán az Okirat újbóli módosítása szükséges. 

159/2013. (X. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal  és a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde között létrejött Munkamegosztási megállapodás jóváhagyja. Felkéri a megállapodó költségvetési szervek vezetőit a megállapodás aláírására. A határozat  végrehajtást nyert, a megállapodás aláírása a megállapodó költségvetési szervek vezetői részéről megtörténtek. 

163/2013. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottakra vonatkozóan megalkotja a Közalkalmazotti Szabályzatot. Felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak részére a Szabályzatot megismerés céljából továbbítsa. 

A határozat végrehajtást nyert, a Szabályzat megismerése megtörtént.   

164/2013.(X.30) számú képviselő-testület határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.

170/2013. (X.30) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teleházban működő KMB iroda üzemeltetését az önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja, bérleti díjat a helység használatáért nem számol fel. 

176/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi ajándékcsomag készítéséhez 50.000 forint összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 

178/2013.(X.30) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cseh István Cserszegtomaj, Pajtika u. 1. szám alatti lakós kérelmét az alábbiak szerint fogadja el:

A nyilvántartások alapján megállapítja, hogy a Cserszegtomaj 344/7 hrsz. ingatlan házszáma Pajtika  utca 39.. Felkéri a jegyzőt, hogy a költözéssel nem járó lakcímváltozás átvezetéséről gondoskodjon, továbbá tájékoztassa erről a kérelmezőt, illetve az okmányok cseréjének illetékmentességéhez szükséges igazolásokat kiadja. 

179/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyitrai István  8372 Cserszegtomaj, Kápolna sor 9. szám alatti lakosnak a 2013. július 24-én estei órákban lezúdult nagy mennyiségű csapadék által keletkezett kára miatt sajnálatát fejezi  ki és 90 000 forint összegű támogatást nyújt a károk enyhítésére. A fedezet az önkormányzat 2013. évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja.

180/2013. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyért Közhasznú Egyesület 50 000 forint összeggel támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 

182/2013.(XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 2014. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra feladat-ellátási megállapodást kíván kötni Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testületével a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménye útján ellátandó következő feladatokra:

Kötelező feladatok:

-házi segítségnyújtás,

-családsegítés,

-gyermekjóléti szolgálat.

Nem kötelező feladatok:

-Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

 

Cserszegtomaj Község Polgármestere:

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. november 27-i soros ülésére 

 

Két ülés között megtett intézkedések

-Mindenszentek, halottak napja alkalmából településünk nevében a Hősök Emlékművére koszorú elhelyezés és gyertyagyújtás történt.

- Dálnok településről 6 fős látogatói csoportot fogadtunk, melyet az ottani iskola igazgatója vezetett.

-Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc leverésének emléknapján településünk képviseletében Keszthelyen és Zalaegerszegen vettünk részt. 

-Márton napi fáklyás felvonuláson részt vettünk, a hagyománnyá vált egyházi vezetők és bortermelők találkozója sikerrel megrendezésre került. 

-Az évi közmeghallgatás két helyszínen jelentős érdeklődés mellett megtörtént. 

-A KBM iroda, ünnepélyes átadása, üzembe helyezése  sikeresen megtörtént. 

-A szociálisan súlyosan hátrányos helyzetű lakótársainknál a szociális bizottság szervezésében helyszíni bejárást tartottunk a jövő feladatainak meghatározása érdekében.

A polgármesteri keret felhasználása 2013. október 30-i beszámoltakon túl 2013. november 21-ig:

Lányka kézilabda szakosztálynak sporteszköz vásárlása: 55 000 forint

Márton nap (repr.adóval együtt) 78 000 forint

Cserszegtomaj Község Jegyzője

2.Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet

Önkormányzatunk közigazgatási területén a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. végzi a település hulladék gyűjtését és szállítását érvényes hatósági engedélyek alapján. A szolgáltató a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. jogutódja, szerződésünk 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól. 

A hulladék ártalmatlanítását a ZALAISPA  Társulás (melynek önkormányzatunk is tagja) által létrehozott ZALAISPA Zrt. végzi Zalabéren.

E helyi rendelet számos pontban ellentétes a hatályos magasabb szintű jogszabályokkal, ezért új rendelet alkotása és a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése javasolt.

Cserszegtomaj Község Jegyzője

3.Helyi adórendeletek felülvizsgálata

A jogszabályok értelmében, ha az adórendelet adókedvezmény/adómentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályát 2013. december 2-ig nem hirdeti ki, akkor annak 2014. évi hatályba lépésére nincs lehetőség. 

Adónemek:

-Építményadó: 1.821 Ft/m2 

-Telekadó: 331 Ft/m2

-Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó: 496 forint/vendégéjszaka

-Idegenforgalmi adó: 380 forint/ vendégéjszaka

A szállásadók bevallásai alapján 2013. október végéig 138.413 vendégéjszakát töltöttek el településünkön az ide látogatók. Jövő évre is hasonló számú vendégéjszakát feltételezve, idegenforgalmi adó mértékének 10 forintos emelése legalább 1.380.000 ezer forint többletbevételt jelentene a költségvetés számára. Ezért az esetleges módosításhoz megvizsgálták a környező települések idegenforgalmi adó mértékét (Keszthelyen 390 forintról 400 forintra, Hévízen 450 forintra, Gyenesdiás, Balatongyörökön 400 forintra tervezik.)

21/2010.(XII.21.) számú rendeletét módosítja:

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 390 forint.

 

4.Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzataiban a következő változásokat hajtja végre:

Az általános tartalék terhére: 

-Gyenesdiás Forrásvíz Egyesület támogatása:193.000 Ft

-Tanulók közlekedési támogatása:224.000 Ft

-Környezetvédelmi program felülvizsgálata:270.000 Ft

-Csabagyöngye utca kisajátításának költsége:412.000 Ft

-Nyitrai István kárenyhítési támogatása: 90.000 Ft

-Sümegi úti buszmegálló:288.000 Ft

-Máltai Szeretetszolgálat támogatása: 50.000 Ft

-Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása: 50.000 Ft

-TASZI működési költségének támogatása:378.000 Ft

Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben:

-Aranykorúak Nyugdíjas Klubjának a Nagykanizsai KI MIT TUD? rendezvényre való utazásának költsége:55.000 Ft

-Kézilabda szakosztály felszerelése(10db labda):55.000 Ft

-Kosárlabda szakosztály felszerelése(labda, mez):82.000 Ft

-Márton napi rendezvény költsége:78.000 Ft

Egyéb:

-Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása

Személyi juttatás növekedése:2.278.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék növekedése:  616.000 Ft

Állami támogatás növekedése:2.894.000 Ft

-2013. évi bérkompenzáció (2012. dec-2013.. okt.)

Általános tartalék csökkenése:-1.737.000 Ft

Állami támogatás növekedése: 1.276.000 Ft

Személyi juttatás növekedése óvoda:1.029.000 Ft

    élelmezés:   336.000 Ft

önkormányzat:  749.000 Ft

polgármesteri hivatal:  258.000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok óvoda:278.000 Ft

élelmezés:  91.000 Ft

önkormányzat: 202.000 Ft

polgármesteri hivatal:  70.000 Ft

 

-Erzsébet utalványok:1.102.000 Ft

-Mobil erősítő felszerelés vásárlása:   218.000 Ft

A módosítások végrehajtása után a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következő képen alakulnak:

Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 624. 832.000 forintra változik. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.28.), 14/2013. (VI.20.) és 18//2013. (IX. 12.) önkormányzati rendeletekkel többször módosított 1/2013. (I-31.) önkormányzati rendelet módosításáról

-Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi be és kiadási főösszegét 624.832.000 forintban határozza meg.

-Az általános tartalék összege: 17.711.000 forint, melyből 296.000 forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.  

-Az önállóan működő Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kiadása: 110.371.000 forint. Ebből az Óvodáé 57.223.000 forint, az Élelmezésé 53.148.000 forint. Az Óvoda bevétele 0 forint, az Élelmezésé 27.666.000 forint. Az intézmények összesen 62.749.000 forint normatív költségvetési támogatásban részesülnek. 

-Polgármesteri Hivatal kiadásai 93.169.000 forint melyből személyi kiadások 57.428.000 forint, munkaadót terhelő járulékok 15.941.000 forint, dologi kiadások 18.000.000 forint 

-Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 421.292.000 forint, melyből személyi kiadások 44.809.000 forint, munkaadót terhelő járulékok 18.315.000 forint, dologi kiadások 132. 032.000 forint, átadott pénzeszközök 54.479.000 forint, a felújítási kiadások 67.040.000 forint, felhalmozási kiadások 80.684.000 forint, hiteltörlesztés 6. 222.000 forint.

Az Önkormányzat intézményi bevétele 3.757.000 forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 143.000.000 forint, az átengedett központi adók összege 8.600.000 forint, mely a gépjárműadó bevétel 40 %-a. A felhalmozási bevétel 8.000.000 forint, a költségvetési támogatás 252.371.000 forint. Az átvett pénzeszközök 37.787.000 forint.

-Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek:

Kedvezmények: 

Építményadó állandó lakósok részére első lakásig:16.801.000 Ft

Telekadó:-4000 m2 –ig állandó lakósok részére

-Építmény miatt 1000 m2

Összes telekadó kedvezmény 20 Ft-os adóösszeggel: 26.063.000 Ft

Mentesség:

Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély, és iskolába járók részére:3.518.000 Ft

Gépjármű igazolás alapján:      39.000 Ft

-Helyiségek, eszközök térítésmentes használói a Polgármesteri Hivatalban (Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.):

Hegybíró, Cserszegtomaji Polgárőrség, Rendőrség, Járási Hivatal ügysegéd.

-Iskolakezdési támogatás mértéke a 2013. évi költségvetési rendeletben 10.000 forint/tanuló összeg.5.Beszámoló a község közbiztonságáról

A beszámolót készítette: Pénzváltó József r. alezredes

Jelen beszámoló 2013. januártól 2013. októberig terjedő időszak vonatkozásában készült az előző év ugyanazon időszakához hasonlítva. 

A Cserszegtomaji Körzeti Megbízott Csoportban két fő, Beke Tamás rendőr főtörzsőrmester és Bujtor András rendőr főtörzsőrmester teljesít szolgálatot Cserszegtomaj és Rezi területén. 

Élet elleni, a lakosság nyugalmát súlyosan zavaró, kiemelt személy elleni bűncselekmény a településen nem történt.  

Az értékelt időszakban a községben történt bűncselekmények száma az előző év vizsgált időszakához viszonyítva jelenősen 124-ről 45-re csökkent. 


Az értékelt időszakban a közlekedési balesetek túlnyomó részt a község külterületén lévő utakon történtek. A legtöbb közlekedési baleset a kiemelten veszélyes útkereszteződésnél kezelt 71-es főút Keszthelyi út kereszteződésében, a Bikedi sor – Sümegi  út kereszteződésében, a Sümegi úton, az Akácfa utcában, valamint a Dobogómajornál történt. 

Napi kapcsolatot tartunk fent a Polgárőrséggel. Részt vettünk a helyi rendezvények lebonyolításában, melyre 14 esetben került sor. A családok védelme érdekében napi kapcsolatot tartunk fent Hévízi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Az iskola rendőre program keretében az iskolában előadásokat tartunk. 

Közös szolgálatot látunk el a területen működő vadásztársaság hivatásos vadászaival.

Tervek:  

-Előadások a vagyon és személyvédelem érdekében. 

-Balesetek megelőzése, ittas vezetők szűrése.

-Idős személyek és ritkán lakott utcák rendszeres ellenőrzése.

-Család és Gyermekjóléti Szolgálattal szoros kapcsolat kiépítése.

-Veszélyeztetett objektumok (iskola, óvoda, hivatal, bolt… )fokozott figyelme.

-A legrövidebb időn belüli intézkedés.

-Polgárőrséggel való további jó kapcsolat fenntartása.

 

6.Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről

Készítette: Csíkos László CSPE Elnök

Alapfeladataink közé tartozott:

-minden napos járőrszolgálat ellátása,

-önkormányzati rendezvények biztosítása, lebonyolításnak segítése,

-település természeti és kulturális javainak őrzése,

-település katasztrófa megelőzési akciótervében, a rendkívüli időjárás következtében adódott feladatok ellátása. 

Szolgálatunka napi rendszerességgel esetenként két személygépkocsival láttuk el. Segélyhívó telefonszámunk 24 órás ügyeletet tart, bejelentett eseményekre minden esetben intézkedés történik. 

2013-ban is együttműködési megállapodás van a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a CSPE között, melyet az elmúlt évben kötöttünk. 

A postával való együttműködésünk megvalósult, felkérésre a postások kísérésére is sor került. 

Etikai és szolgálati fegyelem:

-Szolgálat alatt rendkívüli esemény nem történt. Szolgálaton kívüli magatartás pozitív, hiszen a polgárőr nem csak szolgálati ideje alatt végez közfeladatot, nyitott szemmel jár.

-Szolgálati okmányok vezetése, eseménynapló vezetését kezdtük el , ami a gépkocsiban van elhelyezve. 

Megjelenési, szolgálati ruha:

-Az elmúlt évben pályázat útján, minden évszaknak megfelelő ruházatot biztosítottunk valamennyi polgárőrnek, melyen a „Polgárőrség Cserszegtomaj” felírat látható. Kifogásolható, hogy nem mindenki használta a szolgálata során. 

Szolgálati autók használata:

-Mindkét kocsi cégautó kategóriába tartozik és 4 oldalról lefényképezett adatállománnyal rendelkező tájékoztatása adtunk le az OPSZ-nek.  A kocsik műszaki állapota nem a legjobb, így a 2014-es költségvetést úgy kell tervezni, hogy szükségessé válik egy összkerék meghajtású szolgálati autó beszerzése, ha az autó igénylésünket az OPSZ   elutasítja. 

Elnökség szervező – irányító munkája:

-Az Egyesületet 3 tagú Elnökség irányítja, munkáját 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A tisztségviselőket 2013-ban a Közgyűlés választotta meg 4 évre.

-A havi szolgálatot mindig valamelyik elnökségi tag látta el. A segélyhívó telefon ügyeletét Bojt Róbert titkár látta el. 

-2013-ban az új polgárőr törvény által a településeken csak azon Egyesületek működhetnek, amelyek új Alapszabályt készítettek, bejegyzett regisztrációval rendelkeznek az OPSZ-nél, valamint a közgyűlés által elfogadott Alapszabályt a Megyei Bíróság bejegyezte.  A CSPE a törvényi feltételeket teljesítette. 

Taglétszám alakulása:

-CSPE 2013. novemberben 32 fő. Ebben az évben elkészültek az új polgárőr igazolványok, melyeket az okmányirodában készült fényképekkel, regisztrációval lehet igényelni az OPSZ-től. 2014. január 1-től csak ezzel az igazolvánnyal lehet szolgálatot ellátni. 

-Az új tagok felvétele 3 hónapos próbaidőhöz kötött.

Pénzügyi helyzet:

-A 2013-as év anyagi feltételei adottak voltak, hogy munkánkat elvégezzük. 

-Önkormányzati támogatásunk összege 900 000 forint volt. 

Köszönjük az éves támogatásukat, további eredményes együttműködő kapcsolatunkban bízva, maradunk a falu szolgálatában.

 

7.Beszámoló a költségvetés III. negyedévi adóbevételeinek alakulásáról

8.Beszámoló az Önkormányzati Társulásban végzett feladatokról

2013. január 1. előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületnek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálni.

Önkormányzatunk 2013. január 1-én a következő társulásokban vett részt:

-Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

-ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

-Óvodát Fenntartó Társulás

-Építéshatósági Igazgatási Társulás (Cserszegtomaj, Rezi)

-Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás

-Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Rezi-Cserszegtomaj 

Felülvizsgálat eredménye – a képviselő-testület döntése értelmében:

-Az Építéshatóság 2013. március 18-án megszűnt. 

-Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. június 30-án megszűnt. Önkormányzatunk és Rezi Község Önkormányzata 2013. július 1-től feladat-ellátási szerződés keretében látja el a védőnői feladatokat.

-Óvodát Fenntartó Társulás 2013. június 30-án megszűnt, valamint a testület kezdeményezte határozott időre történő köznevelési szerződés megkötését Vindornyafok Önkormányzatával. Vindornyafok Önkormányzata a társulás megszűnését elfogadta, de nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni  további együttműködésre, így a Cserszegtomaji Óvoda fenntartója  Cserszegtomaj Önkormányzata lett.

-ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. május 29-i ülésén tárgyalta a megállapodás módosítását, melyet testületünk el is fogadott. 

-Teréz Anya Szociális Intézmény Fenntartó Társulás megállapodását szintén módosították. 

-Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása új Társulási Megállapodást fogadott el. A Társulás új neve: Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás.

 

9.Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága hiánypótlási felhívásának eleget téve a következők szerint módosítja azt:

Az Alapító Okirat hatályba lépésének napja: a törzskönyvi bejegyzés napja. 

 

10.Elkülönített pénzeszközök biztosítása a vis maior pályázat szerinti úthelyreállítások és előre nem tervezett munkák elszámolására 

151/2013.(IX. 25.) határozatban szereplő bruttó 5 200 488 forint bekerülési összeget, illetve 2 500 000 keretösszeget a Gyertyános köz, burkolatrendezésének, a Pajtika utca csapadékelvezetésének, aszfalttörmelék őrlésének, újrahasznosításának előkészítésének elszámolásához a 2013 évi költségvetési rendelet tartalékalapjából biztosítja.

 

11.DRV ZRT tőkeemelése

A DRV Zrt levelében leírtak alapján tőkeemelést valósít meg, melyben az önkormányzatok is részt vehetnek. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 1 db 10.000 forint névértékű részvénnyel rendelkezik. 

188/2013.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt tőkeemelésében részt kíván 

venni, és 2 db 10.000,- Ft névértékű részvényt kíván megvásárolni 140.000,- Ft kibocsátási értéken az 

általános tartalék terhére.  

 

12.Cserszegtomaj, Fenyves utca tulajdonrendezése

189/2013.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat  

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Fenyves utca jogi 

rendezése érdekében a tulajdonjog rendezés vonatkozásában változási vázrajz készítésére 135.000 forint összegű fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére.  

 

13.Cserszegtomaj, Csabagyöngye utca vagy jogi tulajdon rendezése

190/2013.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Csabagyöngye utca 

1437/2. hrsz. és 1422/25. hrsz. ingatlanok közti utcaszakasz tulajdonrendezésének megindítását az 

elkészített átnézeti térkép és ingatlanszakértő által készített értékbecslésnek megfelelően jóváhagyja, a tulajdonjog rendezés vonatkozásában szükséges 831.000,- Ft összeget biztosítja az általános tartalék terhére.

 

14.Közvilágítás berendezések aktív elemeinek karbantartása

Az E.ON ZRT 2013. december 31. felmondta a település közvilágítási karbantartási szerződését. Az aktív elemek (479 db beépített fényforrás) 2014. január 1-től történő karbantartására kért az önkormányzat 3 árajánlatot. A javaslatban 1500 Ft/lámpatest/év+Áfa karbantartási díj szerepelt. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közvilágítás berendezések aktív 

elmeinek karbantartása ügyében a döntéshozatalt elnapolja további szükséges információk 

beérkezéséig.   

 

15.Intézkedési terv rendkívüli, téli időjárási viszonyok esetére

 

Gépi hó eltakarítást végzők:

1.Lanc LajosTel.: 20/533-0498

2.Lázár TamásTel.: 30/994-4148

3.Merics GyulaTel.: 30/339-8618

4.Bajusz LászlóTel.: 30/314-2436

 

A munkavégzést menetlevélen, időpontok megadásával kötelesek dokumentálni. 

 

Rendkívüli esetben, hófúvás esetén:

5.Király IstvánTel.: 30/338-1704

 

Ügyeleti szolgálatok jegyzéke:

- Rendőrség:83/312-234107

- Tűoltóság:83/312-048105

- Mentők:83/312-043104

- Helyi Polgárőr Egyesület:30/914-0914

Polgárvédelmi Kirendeltség:83/312-388

 

Közútkezelő KHT Keszthely:83/312-406

Városi Kórház:83/311-060

Zala-Volán Rt. Keszthely:83/312-730

Megyei Katasztrófavéd. Ig.:92/311-279

Megyei Védelmi Bizottság:92/507-700

 

Településen kijelölt melegedőhely: 

TORNACSARNOKCserszegtomaj, Iskola u. 17. 150 fő

 

16.Önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek térítésmentes állami tulajdonba adási lehetőségéről

Az Önkormányzati  tulajdonban lévő vízi közművek térítésmentes állami tulajdonba adási lehetőségéről szóló tájékoztatást  a testület elfogadta.  

 

17.Tájékoztatás a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2013/2014. évre vonatkozó Munkatervéről

2013. szeptemberi tanévben 4 óvodai és egy egységes óvoda-bölcsődei csoport indult, összesen 118 fős létszámmal, ebből 5 fő bölcsődés korú. 

A beszámolóban részletes leírást találtunk az óvoda működéséről, a csoportok alakulásáról, az év során történő programokról. Továbbá az intézményben folyó foglalkozásokról és dolgozókról. 

 

18.Szabó István Általános Iskola támogatási kérelme

193/2013.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szabó István Általános Iskola 

Mikulás ünnepségét a csomagok beszerzésével 120.000 forint értékben és az azt terhelő adójával az általános tartalék terhére.  

 

19.Alla Stepanov  Melnik Edyde tulajdonrendezési kérelme

194/2013.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 1627/7. hrsz. „közút” művelési ágú 95 m2 térmértékű ingatlan Alla Stepanova Melnik Eyde N-1540 VETSBY Erikstadveien 489. szám alatti lakos részére történő eladáshoz hozzájárul 95.000 forint összegű vételár megtérítése ellenében. Az ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonból való kivonásával,  a vagyonkataszterben történő átvezetéshez hozzájárul. A földrészlet tulajdonrendezése során felmerült költségeket vevő viseli. Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályiról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetét a következő testületi ülésre terjessze be.  

 

20.Cserszegtomaj, Sümegi út lakói által benyújtott kérelem megoldási lehetősége

195/2013.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a 

Cserszegtomaj, Sümegi út – Bikedi sor – Dobogómajor – Hévíz, Nagyparkoló bekötő út 

nyomvonalon közvilágítással kiépített kerékpárút épüljön a fejlesztéshez szükséges források 

rendelkezésre állása esetén. A szándéknyilatkozat első lépéseként szükségesnek tartja, hogy az 

infrastrukturális fejlesztés tervdokumentációja elkészüljön. A tervezési folyamat elindításáról 

a beérkezett árajánlatok figyelembevételével dönt.  

 

21.Dr. Hadobás Edit kérelme

196/2013.(XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Dr. Hadobás Edit 

ügyvéd asszony Keszthely, Sopron u. 1/E. szám kérelmét, mely a Cserszegtomaj, Hajdú u. 6. szám a 

1216/3. hrsz. ingatlanon található volt Brill Panzió épületében 15 lakásos társasház kialakításának 

megvalósíthatóságára irányul a településrendezési terv készítője felé továbbítsa, aki a jogszabályi 

előírások alapján lehetőség szerint a szabályozási tervben szerepeltethesse.

 

22.Főépítészi feladat ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása (szóbeli előterjesztés)

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község 

település rendezési eszközeinek elkészítése érdekében a főépítészi tevékenység ellátására beérkezett 

pályázatok közül a HORITERV Építészműhely Kft. Hornyák Attila okl. építészmérnök által a 

teljes körű főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatát fogadja el 70.000,- Ft + ÁFA/hó 

összegben.  A megbízás határozott időre szól, kezdő napja 2013. december 1., és a HÉSZ 

hatályba lépésének időszakáig tart. Fedezet biztosítása 2014. évben a költségvetés dologi kiadásainak 

terhére.