Bejelentkezés

2014.01.29 "Viharos" testületi ülés 2 rész

 

Napirendi pontok:

4.     A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2013/.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

5.Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29.§-a alapján.

6.Alapító Okiratok módosítása.

7.2014. évi közbeszerzési terv.

8.Cserszegtomaji Pipacs Óvoda nyári szünet engedélyezése.

9.Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról.

10.ájékoztató a 2013. évi idegenforgalmi, és kulturális és egyéb rendezvényekről.

11.Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintő eseményekről

12. Tájékoztató a polgármester és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

13. Hévíz Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítség nyújtás keretében ellátott személyek által fizetendő személyi térítés díj átvállalása.

14. Tájékoztató a víziközmű vagyon (szennyvíz) üzemeltetési lehetőségeiről.

15.Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő halasztásáról hozott II. fokú döntés.

16.Döntés hozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos emelése végetti költségvetés és Támogatási Szerződés módosítása.

17.Club Dobogómajor törzsrészvény felajánlás.

18.177/2013.(X.30) számú képviselő testületi határozat (Pajtika utca házszámrendezése) határidejének meghosszabbítása.

19. Cserszegtomaj Kápolna sor tulajdonrendezése.

20. Nagy András Gyenesdiás Darnay u 4/b alatti lakós ingatlan felajánlása.

21./1  Cserszegtomaj Krónika újság interpelláció Kőműves Károlyné.

21./2 Cserszegtomaj Zártkörű szilveszter védnökéhez intézett kérdés. Elekes István

22. Sportpálya, kerítés pályázata.

 Szent Anna Templom felújításához, önkormányzati szerepvállalás

 

4. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2013/.(XII.19.)

Az Országgyűlés 2013. december 17-ei ülésén, nem a 2014.01.01 naptól tette hatályossá a szociális temetésre vonatkozó szabályozást, hanem 2015. január 1-től.

Mivel az Önkormányzat képviselő-testülete, a hatályban lévő 1999. évi XLIII. törvény rendelkezése értelmében, a 2014-es évet jelölte meg a szociális temetésre vonatkozó helyi rendeletében, így azt módosítani kellett, az új időpontra. 

 

5.Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29.§-a alapján

Törvény határozza meg az önkormányzatok számára, a középtávú tervezést, a pénzügyi stabilitásuk érdekében. Három évre kell megtervezni a bevételek, és kiadások. Cserszegtomaj saját bevételeinek terve, látható a táblázatban a 2014-es évet követő három évben.

 

Megnevezés Sor Tárgyévterv 2015 terv 2016 terv 2017

Helyi adók  154 000 000, 154 000 000, 154 000 000, 154 000 000

Osztalékok, koncessziós díjjak 3 000 000, 

Díjak, pótlékok, bírságok  1 000 000,1 000 000,1 000 000,1 000 000

...

Saját bevételek  158 000 000155 000 000155 000 000155 000 000

 

6.  Alapító Okiratok módosítása

Jogszabályi, és önkormányzati rendelet miatt kell változtatni az alapító okiratokon, a Hivatal, és az Óvoda tekintetében. Mivel az Óvoda egy tavalyi rendelet értelmében, nem önálló gazdálkodó szervezet, és a Hivatal látja el ebbéli feladatait, ezért van szükség mind két intézmény alapító okiratának változtatására.  

 

7.2014. évi közbeszerzési terv

2011-es törvény szerint közbeszerzési tervet kell készíteni, minden Önkormányzatnak, 2014.03.31-ig. 

 

Terv 2014 évre:

1, Utak felújítása, beruházás építés: 47 244 000 Ft

2, Utak mart aszfalttal történő portalanítása: 8 661 000 Ft

 

Ez a fajta tervezés akár jó is lehet, de a sorok jobban kibontva, talán jobban érthetőek lennének. 

 

8.Cserszegtomaji Pipacs Óvoda nyári szünet engedélyezése

Cserszegtomaj Óvodájának kérésére, engedélyezi Önkormányzatunk a bezárást, 2014. július 28-tól, 2014. augusztus 24-ig. A bezárás alatt elvégzendő intézményi nagytakarítás, és karbantartási munkák érdekében. 

A képviselő-testület idén nyáron is szeretné megkönnyíteni a szülők terheit, így ezen a nyáron is lesz gyerektábor. Ahogy az előző években, idén is elkülönített pénzügyi keretet az önkormányzat a táborra. 

Hogy ki fogja megtartani, és mik lesznek a programok az még nem tiszta, de gondolom több támogatást fog élvezni a testületi kvartettől, mint az előzőek.

Hiszen ezt már nem egy Elekes nevezetű népművelő fogja szervezni, önkéntesekkel. 

Attól függetlenül, remélem nagyon jó program, és nyári tábor lesz, amiben a gyerekek jól fogják érezni magukat, hiszen ez nekik szól, és nem a felnőttek játéka.  

 

9.Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

2011-es törvény kötelezi a jegyzőt, a képviselő-testületnek tartandó beszámolóra minden évben. 

A polgármesteri hivatal létszáma 2013 évben 11 fő, ebből egy fő vezető, és 10 fő ügyintéző. Munka törvénykönyve hatálya alatt álló munkavállaló 2 fő.

Az ügyirat forgalom csupán az építéshatósági feladatok és ügyiratok számával csökkent, a 2012-es évhez képest. 

Hivatal személyi állományából többen továbbképzéseken vettek részt, ebben az évben is elkészült a dolgozók teljesítményértékelése, több túlóra, és helyettesítés is volt. 

2014-ben számítástechnikai eszközökre, és informatikai fejlesztésekre 1 143 000 FT lett fordítva. 

Szakmai munka: 

Testületi munka:

-Képviselő-testületi ülések száma: 29 /12 rendkívüli ülés, 1 ünnepi ülés/

-Határozatok száma: 211

-Rendeletek száma 26

Bizottsági döntések száma 2013-ban:

-Szociális: 323 

-Pénzügyi és Kulturális Bizottság /az „összeolvadt” Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, és az Oktatási, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság/: 171

Hatósági döntések: a 2013 évben államigazgatási hatáskörben 1446 döntés (határozat, végzés) született, míg önkormányzati hatósági ügyben 761.

Kiemelt fejlesztés volt a Cserszegtomaj zöldben gondolkodik pályázat lebonyolítása, ami 2012 évről húzódott át. 

A projekt összköltsége 31 914 000 Ft volt, támogatási összeg 25 257 000 FT, önerő: 6 657 000 Ft. 

Ez a szám, ami a testületi üléseken is elhangzott, még a beruházás kezdése előtt, végre kaptunk egy korrekt összeget mibe is került a park.

Kápolnasor és Pajtika utca szintén kiemelt beruházás volt tavaly, 55 985 000 Ft volt a beruházás összege. 

 

2014-ben jelentkező új feladatok: 

-Választások (országgyűlési, helyi)

-Gazdasági szabályok változása

-Információbizottsági törvényből adódó feladatok

-Új polgári Törvénykönyv hatályba lépése

-Továbbképzések, teljesítményértékelés új rendszere.

Természetesen ez csak egy kis része a beszámolónak. 

 

10. Tájékoztató a 2013. évi idegenforgalmi, és kulturális és egyéb rendezvényekről

Beszámoló nem bővelkedik számokban, ami véleményem szerint nem ártana, de a beszámolóban lévő három adatot azért megosztanám minden érdeklődővel.

2013 évben Cserszegtomaj önkormányzata 9 223 000 Ft felhasználható összeget biztosított a közművelődésre, ebből 7 317 949 FT lett felhasználva.

Önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatán, 300 000 Ft támogatási összeget határozott meg, a II. Népi Hangszeres Fesztivál 2014-es lebonyolítására.

A beszámoló többi részében a település rendezvényei, közművelődési programjai szerepelnek.

- Székely Zászló kitűzése

- Alapfokú számítástechnikai képzés.

- Előadások a kultúrházban.

- Nőnap, tavaszváró kiállítás.

- Ünnepségek, március 15-ei, 1956-os, 

- Nyugdíjasok versmondó versenye.

- Egészségnap a tornacsarnokban.

- Bábszínházi előadások.

- Falunap.

- Dálnokiak látogatása településünkön.

- Orbán nap.

- Gyereknap

- Bornapok.

- I Népi Hangszeres Fesztivál.

- Szüreti Vígasságok.

- Idősek Napja.

- Márton napi libavacsora.

- Shotokan Karate Mikulás verseny.

- Falukarácsony…….stb.

 

11 Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintő eseményekről

Cserszegtomaj nemzetközi kapcsolatai, talán egy kicsit erős megfogalmazás, a testvértelepülésünk látogatására. De a tény az tény, Dálnok nem Magyarországon van. 

Külkapcsolatok a látogatásaink, és testvér településünk látogatásaiban ki is merültek. 

2013-ban Cserszegtomajról utazott Dálnokra egy hetes kirándulásra 10 diák, és 2 tanár. Majd a dálnoki iskolából érkezett hozzánk 20 diák, és 4 tanár látogatóba.

Falunapi rendezvényen is részt vettek a dálnoki testvértelepülés lakói, ahol bárány pörköltet főztek.

Nyáron 6 napos kiránduláson vett részt településünk, 48 fővel. 

Majd Dálnok 9. falunapi rendezvényén vett részt, Cserszegtomaj 7 fős delegációja. 

Októberben Cserszegtomaj – Alsópáhok – Sármellék közös delegációval vett részt, a székelyföldi nagy menetelésen, saját költségen. 

Novemberben Szabó József Dálnoki iskolából érkezett hozzánk, egy rövid látogatásra.

A beszámoló említi a 2 000 000 Ft testvér települési kapcsolatok ápolására elkülönített összeget 2013-ban. 

„Ez az összeg felhasználásra került”

Nincs egy táblázat, egy költségmegosztás, egy kalkuláció, egyszóval semmi, csak annyi, hogy elfogyott a pénz.