Bejelentkezés

2014.01.29 "Viharos" testületi ülés 3 rész

2014 január 29 „VIHAROS” testületi ülés, 12. ponttól az utolsó napirendi pontig.

 

11.         Tájékoztató a polgármester és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

12.          Hévíz Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítség nyújtás keretében ellátott személyek által fizetendő személyi térítés díj átvállalása

13.          Tájékoztató a víziközmű vagyon (szennyvíz) üzemeltetési lehetőségeiről.

14.         Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő halasztásáról hozott II. fokú döntés

15.         Döntés hozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos emelése végetti költségvetés és Támogatási Szerződés módosítása

16.         Club Dobogómajor törzsrészvény felajánlás

17.         177/2013.(X.30) számú képviselő testületi határozat (Pajtika utca házszámrendezése) határidejének meghosszabbítása

18.          Cserszegtomaj Kápolna sor tulajdonrendezése

19.          Nagy András Gyenesdiás Darnay u 4/b alatti lakós ingatlan felajánlása.

20.         /1  Cserszegtomaj Krónika újság interpelláció - Kőműves Károlyné

21./2 Cserszegtomaj Zártkörű szilveszter védnökéhez intézett kérdés - Elekes István

22. Sportpálya, kerítés pályázata

Szent Anna Templom felújításához, önkormányzati szerepvállalás

 

11. Tájékoztató a polgármester és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Szociális bizottság a 2014-es év I félévi munkatervében 48 határozatot készített elő. 

-      14 kérelmező részére került megállapításra temetési segély. /400 000 FT/

-      23 esetben lett megállapítva születési támogatás. /1 150 000 Ft/

-      11 esetben került engedélyezésre szociális étkezés. 

 

2013-ban a szociális bizottság 15 alkalommal ülésezett.

Méltányossági ápolási díj:

-      6 esetben a történt felülvizsgálat, ahol a tovább folyósítás mellett döntött a bizottság.

-      6 fő részére új megállapítás történt, melynek havi összege a törvény szerint adható összeg 100 %-a, /29 500 Ft/hó/

-      4 fő esetében az ápolási díj megszüntetése mellett döntött a bizottság, 1 fő estében az ápolási kötelezettség elmulasztása miatt, 3 ápolást végző maga kérte a megszüntetést.

 

Átmeneti segély:  

•Segély megállapítása 202 esetben történt, 3 581 000 Ft értékben, ebből 46 esetben iskolakezdési támogatás lett megállapítva 530 000 Ft értékben.

•6 család részére szociális kölcsön került megállapításra, 600 000 Ft értékben, 12 havi részletfizetéssel. 

• 9 átmeneti segélykérelem elutasításra került.

•315 fő részesült karácsonyi támogatásban. 2 085 000 Ft értékben.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  

•126 esetben került megállapításra 2 109 000 Ft értékben, ebből 42 szülő 295 000 Ft karácsonyi támogatásban részesítve. 

•4 kérelem elutasításra került.

 

12.Hévíz Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítség nyújtás keretében ellátott személyek által fizetendő személyi térítés díj átvállalása

 

Önkormányzatunk 2014 január 1-től, 2015 december 31-ig szándékozik megállapodást kötni Hévíz Önkormányzatával a Teréz Anya Szociális Int. Intézménye útján ellátandó feladatokra.

Feladatok:

-      Kötelező feladatok,

 Házi segítségnyújtás,

•Családsegítés

•Gyermekjóléti szolgáltatás

 

-      Nem kötelező feladat,

•jelzőrendszeres segítségnyújtás

 A házi segítségnyújtás díja 2014 január 1-től 1070 Ft/óra, a jelzőrendszeres segítségnyújtás díja 60 Ft/ nap. 

Jelenleg 13 fő részesül házi segítségnyújtásban, a megállapodás szerint egyidejűleg maximum 15 fő lehet a gondozottak száma Cserszegtomaj vonatkozásában.

A jelzőrendszeres segítségnyújtás díja 9 fővel számolva 197 100 Ft. (9 fő x 60 Ft/nap x 365 nap).

Házi segítségnyújtás teljes összege 2 782 000 Ft, (50 óra/hét x 52 hét x 1070 Ft=   2 782 000 Ft)

Összes várható költség 2 979 100 Ft.

Testület döntésében a teljes összeg fizetése mellett szavazott, így nem kell fizetnie egy ellátottnak sem önrészt.

 

13.Tájékoztató a víziközmű vagyon (szennyvíz) üzemeltetési lehetőségeiről

A település viziközmű vagyonának állami tulajdonba adása, már egy elkezdődött folyamat. Hogy az átadás megtörténhessen a település víziközmű vagyonának a felértékelése szükséges, az értékelésre három ajánlatot kér be az önkormányzat.

Testületi ülésen megkérdeztem, hogy a településünk vízjogi létesítési engedélyén szereplő C-R-3-0 számozású vezeték a település vagyonát gyarapítja e?

A jelölésből, és az engedélyből is nekem úgy tűnik ez a vezeték az állam tulajdona volt, és ma is az. 

Arról hogy ez így van e, jegyző asszony ígért egy átadás-átvételi papírt, amin a vonyarci víziközmű társulat átadta településünknek ezt a vezetéket.  

Ha valóban a település tulajdona, akkor jogos volt a közmű hozzájárulás, és a vízdíjba épített koncessziós díj.

 

a.      Szilárd hulladék lerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő halasztásáról hozott II. fokú döntés

 Cserszegtomaj 907 hrsz. ingatlanon lévő hulladéklerakó sokadik rekultivációs kezdési időpontja 2014 március 15, a befejezés időpontja pedig 2015 március 15-e. 

A jogorvoslatra nyitva álló idő 2014 február 14.

Ezért a képviselő-testület úgy döntött keresetet indít, az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi felügyelőség határozata ellen. 

Felkérte a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon jogi képviselőről. 

 

b.   öntés hozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos emelése végetti költségvetés és Támogatási Szerződés módosítása

Hévíz Város Önkormányzata, mint pályázati konzorciumvezető, meghívásos közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 115 378 739 Ft-os értékben kapta. 

Mivel a pályázat benyújtásakor csak az engedélyes tervek álltak rendelkezésre, így a pályázatban 73 390 825 Ft bruttó összegre pályázott Hévíz Önkormányzata.    

Ezért a pályázatot eredménytelenné nyilvánította Hévíz Önkormányzata, és a 15%-os többletköltségre vonatkozóan kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóság felé, amit a Hatóság el is fogadott. Így a támogatási összeg és a projekt elszámolható költsége 225 806 501 Ft-ra emelkedett. 

Településünkre nézve, ez nem ró plusz terheket ránk, a mi támogatási fő összegünk nem változik.

 

c.      Club Dobogómajor törzsrészvény felajánlás

 Csiszér János Budapesti lakós megkereste polgármestert, hogy törzsrészvényét térítés mentessen átadja, az önkormányzatnak.

 A képviselő- testület a felajánlást nem fogadta el.

 

d.   .  77/2013.(X.30) számú képviselő testületi határozat (Pajtika utca házszámrendezése) határidejének meghosszabbítása

Cserszegtomaj Pajtika utcai lakó, az utca házszám rendezése során, az okmányait illeték mentessen rendezheti, az okmányirodában. 

Eddigi lakcíme a Pajtika utca 1, változik Pajtika utca 39-re. 

 

e.   Cserszegtomaj Kápolna sor tulajdonrendezése 

Cserszegtomaj Kápolna sor K-i útszakasz megnyitását, a testület jóváhagyta.

Település rendezés szempontjából az előnyösebb rendezés, ha a Gubacs utcára csatlakozna az új útszakasz. 

A teljes hossz megnyitása 8 db építési telket érint, melyeknél tulajdon rendezését, a telkek bizonyos részeire kell kiterjeszteni. 

 

22/1  Sportpálya, kerítés pályázata 

Önkormányzat biztosítja az 30%-os önrészt, a pályázatban a Sport telep köré tervezett kerítés kapcsán.  

A kerítés össz. árra: 5 5880 00 FT

Ebből az összegből az önrész 1 676 400 Ft.

 

22/2 Szent Anna Templom felújításában Önkormányzati szerepvállalás

Sajnos ezt a napirendi pontot már nem tudtam megvárni, mert előtte beszéltem Szeles „Úrral”, a nappalinkban tartott koncertről.

De ismerve az Önkormányzat eddig munkáját, nem gondolom, hogy ne támogatta volna a testület a kérést.