Bejelentkezés

2014.május 28 soros testületi ülés I rész

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt tett intézkedésekről

 


/Sajnos egy elhúzódó megbeszélésem miatt, csak 45 perc késéssel tudtam oda érni az ülésre/

Lejárt határidejű határozatok:

Sportpálya kerítés építésével kapcsolatos pályázat önrésze: 1 800 000 Ft
Szent Anna templom felújításának támogatása: 2 000 000 Ft
Iskola tanulóinak Szalapára utazása: 65 000 Ft
Peter Cerny Alapítvány támogatása: 30 000 Ft
Sportpálya melletti területburkoláshoz térkő+homok plusz beszerzése: 65 000 FT
Óvoda terasz térkövezése: 200 000 FT

2 db pingpongasztal beszerzése /polgármesteri keretből/ 250 000 Ft

Állami támogatás növekedése: 15 999 000 Ft

Fűkasza beszerzése 230 000 Ft
Keszthelyi gyalogút korszerűsítésére elkülönített összeg: 4 063 000 Ft
Kő kereszt felújítás: 230 000 Ft

Urnafal 30 000 Ft

2014 évi költségvetési főösszeg: 675 299 000 Ft.

Két ülés közt megtett intézkedések:

Kozármisleny V. Tavasz Fesztiválon részvétel autóbusz költsége: 115 000 Ft, hogy kik vettek részt a rendezvényen, az sajnos nincs benn a testületi anyagban.
Keszthelyi, Hévízi szezon nyitó napokon részt vett településünk képviselete.

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-Testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet tervezete
3. Cserszegtomaj Közösség Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet tervezete
4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
6. Cserszegtomaj polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása
8. Igazságügyi vagyonértékelési szakvélemény Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonát képező szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer vagyonelemeinek 2014 március 20-i fordulónapon érvényes értékéről
9. Település fejlesztési koncepció határozat visszavonása
10. Cserszegtomaj Közöség közlekedésének forgalomtechnikai felülvizsgálata
11. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
12. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
13. Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatokról
14. 2013. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről
15. Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2013. évi tevékenységéről
16. Tájékoztató az óvodába felvett gyermekek létszámáról
17. Holló Gábor Szigetszentmiklós, Botond u. 2 szám alatti lakos terület felajánlása
18. Cserszegtomajért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
19. Kérdések, interpellácíók.

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-Testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet tervezete

A rendelet tervezet 6 fő fejezetből áll:
* Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása
* Zöldterületek védelme
* Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetése (levegő védelme)
* Zaj és rezgésvédelem

 Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása:
Ebben a fejezetben, az ingatlan használók kötelezettségei kerültek megfogalmazásra.
E tárgykörbe került a gyommentesítés, a parlagfű mentesítés, a hó eltakarítás, síkosság mentesítés is. Szint itt lett szabályozva a hirdetmények elhelyezése, a röplapok terjesztésére vonatkozó rendelkezés is. Ezek a szabályok, a jelenleg hatályos rendeletünkben is benne vannak, így nem igazán érthető minek is az új szabályozás. Bár a napirendi pont részletesebben, tárgyalja a részeket, és szigorúbban eljár a megszegőkkel szemben.
Ebben a pontban van a közterületeken elhelyezett plakátokról is szabályozás, a leírtak szerint csak a község hirdető tábláin lehet elhelyezni ilyen hirdetményt plakátot. Itt már gondoltak a választásokra a rendelet megalkotói, a jelenlegi polgármester, és jegyzője, hiszen csak az ő általuk felügyelt helyen lehet lakát, hirdetmény. Érdekes a 2014-es választásokkor még minden párt ragaszthatta a plakátjait ahová akarta, sőt a polgármester engedélyével is került közterületre plakát, buszmegállóra, villanyoszlopra, stb…, pár héttel ezelőtt még nem számított a tisztaság.
Még ebben a részben lett szabályozva, az építési törmelék elhelyezésének kérdése is, a csapadékvíz elvezető árok, közút, járda takarításával együtt.
Van több pont, ami érdekes, és eddig sem sikerült a leírtak szerint betartani, min például:
(11) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.

Zöldterületek védelme:
Az önkormányzat kezelésében lévő zöldterületek gondozásáról, a gondozáshoz szükséges eszközök beszerzéséről, a gondozott területvédelméről is szól ez a fejezete a rendeletnek. Ezen kívül a belterületek tulajdonosainak, a saját területük, és a területük mellett lévő útvonalak tisztaságának megóvásáról, fák, sövény, rézsű gondozását is taglalja a fejezet.

Avar és kerti hulladékok nyílt téri égetése:
„Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni, vásár és ünnepnap kivételével naponta 9-16 óra között úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és égetés hősugárzása kárt ne tegyen.”
„Az égethető hulladék nem tartalmazhat más kommunális hulladékot……Szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos…….Az avar és kerti hulladék égetésekor a hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell venni…….Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése.”


Zaj rezgésvédelem:
„A község területén, az ott lévő épületben, vagy ahhoz tartozó telken nem megengedett:
-    Akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása.
-    Erős zajjal járóipari, kisipari tevékenység.
-    Zajt keltő munkák (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrész, stb..) csak 8-20 óra közt végezhető.”

Önkormányzat környezetvédelmi alapja:
„Az önkormányzat környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében Alapot hoz létre. Az Alap létrehozásának a célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználásait, gazdálkodásának rendjét, valamint segítse az Önkormányzat természet- és környezetvédelmi feladatainak ellátását.”

Még két paragrafus az Alap bevételeiről, felhasználásáról szól.

A rendelet létrehozása nem időszerű, hiszen ezek a feladatok, jogok, és kötelezettségek felsőbb törvénnyel szabályozottak. A környezet tisztább, gyom, és szemét , mentesítése és takarítása eddig is szabályozott volt településünkön, de ha nem ellenőrzik, és az Önkormányzati területek is gyomos, gazos, szemetesek, akkor mit is várunk pár leírt sortól?
A plakátok, szórólapok közterületi elhelyezésének önkormányzati kézben tartása, szintén a verseny, bemutatkozás szűkítését célozza a választások idején. Hiszen én voltam első talán aki plakát kihelyezéssel ét, és élni is fog választásokkor. Gondolom a Baráti Önkormányzati szigor, majd el is ér ez miatt.
Avar és kerti hulladék égetése, jó hogy szabályozottá lett téve, de jogtalan égetés bejelentése, égetővel szembeni szankciók alkalmazása lenne igazán visszatartó erő.

Környezet védelmi alap: Erről csak pár kérdésem lenne, Okker Bánya, ki fogja ezt elosztani, lesz e nyilvános elszámolás a felhasználásáról, árajánlatok elérhetőek lesznek e, stb……
A tapasztalataim alapján könnyen meg is válaszolnám egy szóval, a kérdéseket mielőtt bárki sokat gondolkodna rajt: NEM.

Eddig sem voltak az ilyen kérdések megválaszolva tisztességesen, ezután sem lesznek, míg ez a vezetés bitorolja a kassza kulcsát.

3. Cserszegtomaj Közösség Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet tervezete

Képviselő testület 2013. február 1-el hatályon kívül helyezte a tiltott közösségellenes magatartásról szóló 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletét, mivel az Alkotmánybíróság 2012. novemberében megsemmisítette azt a törvényt ami kötelezővé tette a rendelet meglétét. A testület akkor nem kívánt a törvényen felül, még egy rendeletet is hozni, a már felsőbb szabályozás miatt.
Indoklása az újbóli szabályozásnak tömören az, hogy a törvény nagyon szűken szabályozza a lakossági együttélés szabályait, és közterületek rendjét. 

Az én véleményem az, hogy ha már országos szabályozása van, egy bizonyos viselkedési formának, azt még felül szabályozni felesleges. Hiszen ezzel csak a rendeletek sokaságában nyitva felejtett, esetleg ellentétesen szabályozott kérdések, könnyen támadhatóvá válnak egy bírósági ügyben. 
A rendelet tervezet fő részei:
- Önkormányzat jelképeinek jogellenes használata
- Fás szárú növények védelmi szabályozása
- Jogellenes közterület használat
- Köztemetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos szabályok megsértése
- Zajvédelmi helyi szabályainak megsértése
- Avar égetési tilalom
- Zöldfelületek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése
- Az ingatlanok és közterületek tisztítása szabályainak megsértése.

Igen, aki az előző pontot olvasta, ott találkozott is a pontok 80%-val, a temetők rendjéről, temetkezésről pedig külön rendeletünk van, ami a szociális temetést is magában foglalja.
Akkor minek is ez a rendelet???

4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

Ez a Működési szabályzat is már sokadszorra lett módosítva, ahogy éppen a kedve tartja egy szűk körnek, úgy szabogatja át.

Az SZMSZ átszabása az előző, szerintem felesleges pont miatt szükséges az indoklás szerint. Az SZMSZ 1 számú mellékletének 4. pontja rendelkezik a jegyzőre átruházott hatáskörről. E pont egészül ki a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértők esetén közigazgatási bírság kiszabásával.

5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

A rendelet módosítása két pont miatt vált aktuálissá:

1, Kozármislenyben az V. Tavaszi Fesztiválon való részvétel utazási költsége 115 000 FT. A napirendi pont nem tartalmazza, ki, miért, utazott, így erről nem is tudok felvilágosítást adni, mert csak pletykákból ismerem az utazást. Pedig ha már adunk keretet egy utazásra, azt nem kellene szégyelleni.

2, Irattár bővítése/átépítése, 2 fő újdolgozó részére munkahely kialakítása, berendezés vásárlása.
http://cserszegtomajelekes.hu/index.php/hirek/280-ismet-romokban-a-polgarmesteri-hivatal
Ebben az írásban lehetett képeket is látni, a testületi ülés előtti szombaton kezdett rombolásról, ami a Hivatal épületének ezen ciklus alatti másodszori szétveréséről ad számot. Az előző, és ez a rombolás, a 10 000 000 Ft-os értékhatárt is túllépi lassan. Természetesen a könyveléssel sokat lehet szépíteni a kiadásokon, akár csak az előző „munkánál”.
Ez az újabb polgármesteri ötlet 3 175 000 FT kiadásként szerepel a testületi anyagban, ahol a munka megkezdése után szavaztak egyesek, a munkák szükségességéről, és költségeiről. Az anyagban se árajánlat, se költségterv, se eszköz lista, egyszóval semmi, csak egy szám. Amit még érdemes látni, az általános tartalék terhére megy a kiadás, tehát egy előre megszavazott keretösszegből, így az előző testületi ülés anyagának képe nagyon igaz erre a pontra is.
A homok csak pereg-pereg.

Az anyag többi része már ismert az előző ülésekből, csupán ez a két összeg lett pluszban beemelve a költségvetés ezen pontjában.

6. Cserszegtomaj polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A Hivatal létszámát a SZMSZ-e szabályozza, mivel a létszám bővítéséről szólt 2/2014. (I.30)-as önkormányzati rendelet, így ezt a működési szabályzatot is át kell alakítani az új „ötletek” mentén. A testület jóváhagyta egy fő pályázatíró, pénzügyi ügyintéző felvételét. Bár az előző pontban, állítólag 2 új dolgozónak kell munkahelyet kialakítani. Ha jól számolunk, akkor csak a jegyző, aki még új dolgozóként említhető, de neki ott a jegyzői iroda, amit elődei is használtak. Így bár képviselő vagyok, és lehet szégyen ez rám nézve, nem igazán értem kinek is kell a plusz egy hely, több millióért. 
A Hivatal létszáma 16 fő lett, ebből az Álam által finanszírozott és engedélyezett létszám 13 fő. 2014-re eredetileg 15 fő lett tervezve, de az egy plusz fő miatt, ez a létszám 16-ra módosult.

7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása

Településünk Önkormányzata, a Keszthelyi HUSZ Hulladék szállító KFT-vel továbbra is fenn kívánja tartani a partneri kapcsolatot. 2014.06.01-el az előterjesztés mellékletét képező szerződést, változatlan tartalommal elfogadta.
Szerződés főbb pontjai.
-    Közszolgáltatás területi hatálya
-    Közszolgáltatási szerződés tartalma, definiálása
-    Szolgáltató minősítési besorolása, okirat száma
-    Önkormányzat és szolgáltató kötelezettségei
-    Közszolgáltatás finanszírozása
-    Közszolgáltatásért fizetendő díjak befizetése, meg nem fizetés esetén annak végrehajtása (nem fizetés esetén a NAV az illetékes)
-    Közszolgáltató gazdasági-pénzügyi ellenőrizhetősége, átláthatósága
-    Közszolgáltatásban alvállalkozók bevonása
-    Szerződés megszűnésének esetei

2014-ben érvényes lakósági hulladékszállítási díjtételek:
35 literes 263 HUF + ÁFA
70 literes 312 HUF + ÁFA
110 literes 369 HUF +ÁFA
120 literes 384 HUF + ÁFA
240 literes 554 HUF + ÁFA

Lakósági egyedi szerződések továbbra is érvényben maradnak.
Önkormányzat közvetlen ISPA hozzájárulási díjat fizet 520 600 FT HUF + ÁFA / negyedév