Bejelentkezés

2012. szeptember 26 rendkívüli testületi ülés

2012. szeptember 26 rendkívüli testületi ülés


1 Tárgy: Cserszegtomaji Rózsafüzér Királynéja római katolikus templom , és s Szent Anna római katolikus templomok helyi védetté nyilvánítása.


 

 


Rózsafüzér Királynéja tiszteletére szentelt templom rövid története:

Cserszegtomaj település népe egyházilag, mindig is Keszthelyhez tartozott. A legelsőként feljegyzést a kápolnáról a XV. sz. végéről származik, ebben a feljegyzésben, azt írják a falu keleti felén kápolna állott. Az első kápolnát Szent Péter és Pál tiszteletére szentelték. Ez a kápolna a mai Kápolna soron volt. A régi kápolnát 1896-ban Rózsafüzér Királynéjának szentelték. A kápolna a keszthelyi Főtéri plébániához tartozott, 1941. évben vette át a Sarutlan Karmelita Rendtartomány a filiát. A háború alatt a bombázások során, a légnyomástól a kápolna sori szentély tornya elhasadt, ezért életveszélyesnek minősítették. A volt kápolna épületét később a földműves szövetkezet vásárolta meg és boltot üzemeltetett benne. Jelenleg a Kápolna Söröző működik az épületben.                                                                                       Az Új kápolna építésének gondolata 1947-ben fogalmazódott meg, de a közösség anyagi korlátai miatt fokozatosan épült ki a mai állapotára. A cserszegtomaji lakók bejárták a szomszédos megyéket, és adományokat gyűjtöttek a templomépítés javára. 1949-ben készültek el a kápolna kiviteli tervei, az építési engedélyt 1949-ben adták ki, és Langmár Ferenc építési vállalkozóvolt a kivitelezője. A kápolna terveit FARKSDY ZOLTÁN budapesti építészmérnök készített

A templom tervezője Farkasdy Zoltán (1923- 1989) építészmérnök, egyetemi tanár több komoly, és a szakma elismerését kivívott munkával büszkélkedhetett.

-         Miskolci Nehézipari Műszaki egyetem

-         Budapesti Műegyetem Stoczek utcai tanulmány épülete

-         Zugliget úti Iparművészeti Főiskola

-         Budai Várban megvalósult foghíjbeépítés. (1986-ban Kossuth díjjal jutalmazták érte)

-         Dunaújvárosi kórház

-         Normafa melletti Olimpiaszálló (Ybl-díjjal jutalmazták)

1953. évig csak a szentély készült el és a hajó egy része. A hajó befejezése 1956. évben valósult meg.  Mivel a torony építését a hatóság nem engedélyezi harangfal épül 1973-ban.

A helyi védelemre tett javaslat összefoglalása:

·        XX századi jellegzetes építészeti kialakítás

·        A helyi építőanyagok alkalmazása

·        A jelenlegi templom történeti előzményei

·        A tervező építész elismertsége, és jelentős oktatási tevékenysége

·        A templomban található helyben elismert Károlyi Gyula műalkotása

·        A templom építésének közbeni és azóta is kitartó közösség összekovácsoló ereje

Az anyagot dr. Dublecz Károly munkájából állítottam össze.

 

Szent Anna templom védelmi javaslatának kivonata:


A tomaji részen található Szent Anna templom 1993-ban épült, felszentelésének ideje 1894. július 26. Szent Anna a templom védőszentjének ünnepe kapcsán. Az épület helyén korábban is állt egy kápolna, amiről csak annyit tudni, a török hódoltság után épült. a templomtornyot 1958-ban villám csapás érte, amely következtében a toronysisak leéget, de hamar újjá építették. 1993-ban készült egy bővítmény is a templom észak keleti részén, az itt állt sekrestye helyén. Ez a bővítmény egy nagyobb szabású terv, első üteme ként készült. Amit követett volna egy  a déli oldalon hasonló kialakítású , tükörképben elhelyezkedő épületrész. Valamint a szentélyrész meghosszabbításával, a templom befogadó képessége megduplázódott volna.                                                                                                           A templom állapota, a nyugati toronynál látszik, feltehetően az altalaj miatt süllyedésnek indult , és nyugati irányba elmozdult, centiméteres repedéseket hagyva elvált a főhajótól. A torony dőléséből eredeztethető repedéseket leszámítva a toronytól távolabbi részek állapota stabil és megfelelő.               A tetőszerkezet, egy főhajó középső kötőgerendáját kivéve, ami egy beázás miatt elvesztette keresztmetszetének egyharmadát, megfelelő állapotban van.                                                                             A teljes épület összhangját jobban szolgálná, ha a bővítés többi része is elkészülne, de jelen állapotában is harmonikus egységet képez az épület korábban megépített részeivel.                                    Mai korunkban, Cserszegtomaj egyetlen XIX. sz-i középületét tisztelhetjük benne, rajta kívül csak lakóházak, pincék maradtak fenn ebből a korból.

Az anyag, Kruppa Nándor munkájából lett összeállítva.

 

Helyi védelem fontossága:

Helyi védelembe vétel abból az okból vált érdekessé, hogy a településünkön található, fontos épületeink állagmegóvása, felújítása, utókor számára megőrzése érdekében, pályázati forrásokat is tudjunk nagyobb sikerrel lehívni. A testület egyöntetűen elfogadta, a templomok védetté nyilvánítását, és elkötelezettséget vállat, további sorsuk felügyeletére.

 

2. Tárgy: Szabó István általános Iskola feladatainak ellátását biztosító ingó- és ingatlanvagyon további működtetéséről nyilatkozat vállalás.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX törvény alapján ki kell nyilvánítani minden önkormányzatnak, hogy a tulajdonában lévő köznevelési intézmény fenntartását vállalja e, vagy átadja az állami intézmény fenntartónak.                                                                                                         Sajnos a döntés meghozatalához, még több gazdasági szabályozás nem áll rendelkezésre, így nehéz megmondani, mekkora összeg az, amit az állam a helyi költségvetésbe hagy, a feladatok ellátására.  Testületünk mindenképpen a saját működtetésben lát fantáziát, amiről október 25-ig írásban is nyilatkozni kell. Itt az épület fenntartási költségei, és az üzemeltetéshez szükséges személyzet bére ami maradna a település költségvetését terhelő tényező. Az óvoda marad ugyan úgy egyenlőre 2013-ban, mint eddig volt, és a konyha is a településgazdálkodási egysége ként működik tovább. A tanárok bére, a taneszközök, és az oktatással járó költségeket fogja elvinni az állam.                                             Nem gondolom, hogy az a kormányzati döntés háttere, hogy minél több pénz maradjon az önkormányzatok kasszájában, itt is jelentős forrás elvonással kell majd számolni. Ami miatt szerencsésebb a helyzetünk, hogy egy új iskola karbantartási költségei, és épület javítása, elenyészőbb költség, mint egy már régi, leharcolt épületé.                                                                                      Hogy mi lesz a vége, ennek a funkció átadásnak, igazán csak 2013-ban fogjuk látni.

3. Tárgy: Cserszegtomaj 15 hrsz. ingatlan telekalakítás, épületfeltüntetés (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, tornaterem, orvosi rendelő) ügye.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata hozzájárul a tulajdonában lévő ingatlan Cserszegtomaj 15 hrsz. telekalakítási eljárásának engedélyezéséhez, valamint az ingatlanon meglévő épületek  (orvosi rendelő, tornaterem, polgármesterei hivatal, iskola, és óvodabővítés) feltüntetéséhez a GEOMOL Bt. által készített megfelelően.  Az önkormányzat hozzájárul a telekalakítás és épületfeltüntetések földhivatali átnevezése után a vagyonkataszter módosításához.

4. Tárgy: Cserszegtomaj, Kápolna sori burkolt csapadékelvezető átépítése.

A Kápolna sori árok nem olyan régen lett javítva, ami az ide i év nem éppen csapadékos időjárásának köszönhetően nem is okozott nagy gondot a nyáron. Az első komolyabb eső viszont, már meg is terhelte az árok már alámosott medrét. Így a testület a jövőbeni gondok elkerülése végett nem a helyre állítós toldozós-foltozós megoldást választotta, hanem egy új betonelemes meder készítése mellet döntött. Ami ugyan drágább, de nem kell három, négyévente javítgatni. Az árajánlatok közül,  Lázár Tamás helyi vállalkozó ajánlata volt a legkedvezőbb. Az ajánlatot minden pályázónak ugyanazon tartalommal kellet benyújtania.

5. Tárgy Cserszegtomaj Tavasz utca szennyvízhálózatának bővítése.

 A Cserszegtomaj szennyvízcsatornázás II. üteméből kimaradt, Tavasz utca a szennyvízhálózat bővítésére kiadott 3689-1/7/2012 számú vízjogi létesítési engedélye alapján, kért az önkormányzat árajánlatokat, a munkák elvégzésére.                                                                                                                              A munkák bekerülési költsége közel 7 millió forint, a Cserszeg Tea Építőipari vállalkozás nyerte a pályázatot.

6. Tárgy Cserszegtomaj 404. hrsz. ingatlan szennyvízelvezetésének terveztetése.

Ez az ingatlan jelenleg nem rendelkezik csatorna bekötéssel. A Pajtika utcában a szennyvízhálózat kiépítése a csatornázás II. ütemében történt. Ebben az ütemben nem szerepelt a telek szennyvízhálózatba történő bekötése. a tulajdonos ennek ellenére befizette a közműfejlesztési hozzájárulást. Az ingatlan szennyvíz elvezetését biztosító hálózat bővítést terveztetni kell.  a testület ezt a terveztetési eljárás megindítását szavazta meg.

7. Tárgy Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele.

A felhívás lényegi elemei, a 2011-es évi zárszámadásról szóló 8/2012. (IV.26) számú önkormányzati rendeletét érintette.  A felhívás szerint a „rendelet” megjelölés nem felel meg, hanem az „önkormányzati rendelet” megjelölést kell alkalmazni.   A rendelet hatálya sem felel meg a törvényes előírásoknak, mert a hatályba lépés napját konkrétan meg kell határozni. Amely nap a kihirdetés utáni valamely nap lehet. ezen felül rendelet részét képező mellékletek sem kerültek becsatolásra.

8. Tárgy Máltai Szeretet Szolgálat 50 000 Ft-os támogatói hozzájárulás.

A szeretett szolgálat által vásárolt kisbusz, akadálymentesítésére kell egy nagyobb pénzeszköz. Ez a jármű könnyíti meg a Keszthelyi Gondviselés Házába rendszeresen foglakoztatásra érkező ápoltak szállítását. A testület hozzájárult az átalakítás költségeihez 50 000 Ft-l.

9. Tárgy Pénzügyi beszámoló Dálnoki útról.

Ismét napirendre került a beszámoló kérése, amiből megint nem lett semmi (2012.10.08.-ig), bár a szavazás eredménye az volt a beszámoló készüljön el.

10 Tárgy Kútcsapás helyzete.

Ez az átkötő út már évtizedek óta rossz állapotban van, a rendbetételére komolyabb összegekre lenne szükség. Pont ez okból lenne jó egy 4 éves, az egész ciklust felölelő útkarbantartási terv. Ezzel a tervel lehetne, akár egyik évről a másikra átcsoportosítani összegeket, az ilyen nagyságrendű munkákra. Nem utolsó sorban, a pályázati összegekhez is jobban hozzáférhetnénk.